Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev

Do konca 2013 je bilo v usposabljanja vključenih 28 oseb iz 8 podjetij. Tematika vseh izvedenih usposabljanj je bila specifična za področje logistike in transporta (varna in ekonomična vožnja, optimalna kalkulacija stroškov).

V letu 2014 je bilo izvedenih 67 usposabljanj od tega 10 notranjih. V slednja sta bili vključeni 102 osebi. Razen 14 usposabljanj, s področja mehkih veščin, so bila vsa ostala usposabljanja vezana na strokovno področje transporta. Z izvedbo usposabljanj s predvsem strokovnega področja smo zasledovali cilje, ki smo si jih zastavili ob prijavi projekta: višja stopnja razvitosti kompetenc vseh vključenih v projekt, večja konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu, pridobivanje specifičnih znanj in veščin zaposlenih v panogi, zmanjševanje neskladja med trenutno razvitimi kompetencami zaposlenih in zahtevano stopnjo razvitosti posamezne kompetence.
Od začetka projekta do 31.12.2014 je bilo v usposabljanja vključenih 469 zaposlenih iz 21 partnerskih podjetij, skupaj smo dosegli 674 vključitev.
V letu 2014 je projektna pisarna veliko časa namenila individualnemu delu s projektnimi partnerji, predvsem v zvezi z ugotavljanjem individualnih potreb posameznih partnerjev in izvedbo usposabljanj, prilagojenih njihovim internim specifikam in tudi časovno prilagojeno njihovi delovni dinamiki. V ta namen smo tudi dopolnili katalog usposabljanj z aktualnimi vsebinami, vezanimi na transportne in logistične procese. V letu 2014 sta se partnerstvu pridružila dva nova partnerja z izdelano strategijo izobraževanja oz. usposabljanja ključnih profilov in tudi z veliko ambicijo glede kvalitete in kvantitete usposabljanj. Največje potrebe smo zaznali na področju usposabljanja iz varne in ekonomične vožnje, ki imajo takojšnje učinke na delo in poslovanje, kar nekaj poudarkov pa so partnerji namenili tudi razvoju mehkih veščin.

V začetku leta 2015 sta se partnerstvu pridružili dve novi podjetji, s katerimi smo v projektni pisarni že pred vključitvijo v projekt uskladili pričakovanja in izdelali natančen načrt usposabljanj, ki ustreza njihovim potrebam in zaznanim kompetenčnim primanjkljajem. Z izvajanjem izobraževanj sta nova partnerja začela takoj po vključitvi v partnerstvo in sta do 30. 6. 2015 izvedla skoraj vsa načrtovana usposabljanja. Projektna pisarna je tudi v začetku leta 2015 posvetila veliko dela intenzivnemu individualnemu delu z vsemi partnerji. Z nekaterimi partnerji smo naredili nov, trenutnim potrebam in situaciji prilagojen načrt izobraževanj in se dogovorili za časovni plan izvedbe. V ta namen smo tudi dopolnili katalog usposabljanj z aktualnimi vsebinami.

Skupaj je bilo od začetka operacije do konca projekta oz. do 31. 8. 2015 izvedenih 173 usposabljanj od tega 24 notranjih. V vsa usposabljanja je bilo skupaj vključenih 1054 oseb iz 21 partnerskih podjetij. Skupaj smo dosegli 2081 vključitev od tega 514 vključitev v notranja usposabljanja.

Prvotni kvantitativni cilj, ki smo si ga zastavili na začetku projekta, je bil, da v najmanj eno usposabljanje vključimo 532 in dosežemo 1525 vključitev v usposabljanja. Cilj smo krepko presegli, saj se je vključilo 98,12 % več zaposlenih kot načrtovano, prav tako smo za 37,43 % presegli število vključitev. V izobraževanja v okviru projekta se je tako vključila dobra polovica vseh zaposlenih v partnerskih podjetjih.

ANALIZA USPOSABLJANJ ŠT. VKLJUČITEV %
Strokovna znanja s področja panoge 1514 72,8
Mehke veščine 301 14,5
Varstvo pri delu 143 6,9
Tuji jeziki 70 3,4
Računalniška znanja 27 1,3
Strokovna znanja - drugo 26 1,3

 

Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev

Realizacija po letih:           

2013: 61.109,54 €

2014: 129.807,28 €

2015: 133.970,04 €

Realizirali smo vsa razpoložljiva sredstva v višini pogodbene vrednosti 319.182,00 €.

 

Prispevek operacije k ciljem trajnostnega razvoja

Že sama transportna dejavnost kot tudi rdeča nit projekta: "Varnejši in varčnejši transport" ter usposabljanja, usmerjena k boljšim izkoristkom goriva, so neposredno povezana z varovanjem okolja in narave in so imela  takojšen oz. bodo imela tudi na daljši rok pozitiven vpliv na trajnostni razvoj. V projektu smo velik poudarek namenili usposabljanjem s področja ekonomične vožnje, učinkovitejšega izkoristka goriva, učinkovitosti tovornega prevoza in posledično zmanjševanju negativnih vplivov prometa na okolje. S projektnimi usposabljanji smo zaposlenim pomagali, da bodo tudi v prihodnosti odlično opravljali svoje delovne naloge. S tem se upošteva tako interese človeka kot okolja, saj smo z usposabljanji s področja energetske učinkovitosti in ekonomičnega načina vožnje pripomogli ne le razvoju specifičnih poklicnih kompetenc temveč tudi k dvigu zavesti zaposlenih, ter s tem širše doprinesli k dvigu družbene zavesti, kar bo doprineslo k boljšim življenjskim pogojem prihodnjih generacij.

 

Prispevek operacije k enakosti možnosti

Delež zaposlenih v logističnih podjetjih, ki imajo višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo je zelo nizek. Izobrazbena struktura zaposlenih, ki so se vključili v izobraževanja v okviru projekta, je sledeča: 5,8% zaposlenih ima prvo ali drugo stopnjo po klasifikaciji ISCED, 79,7% ima tretjo izobrazbeno stopnjo po ISCED, 5,4% zaposlenih ima četrto izobrazbeno stopnjo po ISCED in le 9,1 % ima peto oz. šesto izobrazbeno stopnjo po ISCED. To pomeni, da ima 90,1% vseh vključenih oseb končano srednješolsko izobrazbo ali manj. Vozniki, ki so ključni profil v panogi, imajo večinoma osnovnošolsko ali poklicno ali splošno srednješolsko izobrazbo. V sklopu projekta smo usposabljali 735 voznikov oz zaposlenih na delovnih mestih, ki opravljajo naloge voznika, kar je 69,3% vseh oseb, ki so se vključila v najmanj eno izobraževanje. Z dodatnim usposabljanjem voznikov smo pripomogli k njihovi večji konkurenčnosti na trgu dela (v ta namen so pri večini usposabljanj udeleženci prejeli potrdila o udeležbi), kar zmanjšuje možnosti za dolgoročno brezposelnost, prispeva pa tudi k večjemu občutju socialne vključenosti, socialne varnosti, posledično vpliva tudi na višjo samozavest zaposlenih. Podobne izobrazbene strukture so zaposleni v partnerskih podjetjih, ki opravljajo delo v sklopu 4 ključnega profila – delo viličarista. Vključitev oseb z nižji izobrazbo v dejavnosti kompetenčnega centra je vključenim omogočilo uvid v svoj nivo znanja, veščin in sposobnosti in do kakšne mere jih morajo razviti, da bodo lahko uspešni na svojem delovnem mestu in bodo še naprej imeli zagotovljeno delo, možnosti osebnega in profesionalnega razvoja in socialno varnost. Velik delež vključenih zaposlenih prihaja iz drugih držav nekdanje Jugoslavije. Z usposabljanji s področja komunikacije s sodelavci, nadrejenimi, poslovnimi partnerji in strankami smo v okviru kompetenčnega centra pripomogli tudi k razvoju mehkih veščin in izboljšanju komunikacijske in socialnih kompetenc. Delež žensk v panogi je sorazmerno nizek, zato je tudi št. vključenih žensk v usposabljanje temu primerno nižji.

 

Poročilo o tekočem vrednotenju

Prvo leto izvajanja projekta, leto 2013, je zaznamovala vzpostavitev projektne pisarne, ki je prevzela skrb za celoten administrativni del projekta, napovedovanje usposabljanj, motiviranje in usklajevanje partnerjev, za udeležbo na usposabljanjih, pripravo zahtevkov za izplačilo in promocijske aktivnosti kompetenčnega centra. Vsi partnerji smo podpisali Partnerski sporazum in usklajen finančni načrt, ter sodelovali pri pripravili kompetenčnega modela. Na podlagi kompetenčnega modela smo pripravili ustrezna usposabljanja. Vzpostavili smo spletno stran KoC Logins in izvedli promocijski dogodek ter pripravili promocijske materiale. Za namen pričetka usposabljanja smo izpeljali javno naročilo za izvedbo treningov varne in ekonomične vožnje za voznike tovornih vozil in avtobusov in izbrali izvajalca. Z usposabljanji smo pričeli v drugi polovili leta 2013. V prvem letu izvajanja projekta so bili vsi partnerji vključeni v usposabljanje z namenom anketiranja zaposlenih. Sodelovali so pri pripravi komptenčnega modela in določili kontaktno osebo za sodelovanje s projektno pisarno. Vsi partnerji so prejeli kopijo podpisanega partnerskega sporazuma, seznanjeni so bili z vsebino kompetenčnega modela, sodelovali so pri napovedi predvidenih zaposlenih, ki bodo vključeni v usposabljanja ter predlagali zaposlene, ki bi lahko izvedli nekatera notranja usposabljanja. Vsi partnerji so sodelovali pri pripravi okvirnega plana usposabljanj. Z usposabljanji smo začeli konec leta 2013 in do 31. 8. 2015, ko se je projekt v smislu izvajanja izobraževanj zaključil, presegli zastavljene kvantitativne cilje ter dosegli uspešno dosegli glavne cilje projekta.

Eden izmed ciljev, ki smo si ga v projektu zastavili, je  dvig ugleda panoge, ki ga je moč doseči predvsem preko višje kakovosti in celovitosti storitve, kjer pa kot bistveno orodje lahko izpostavimo prav usposabljanje. Žal ugled panoge v javnosti prevečkrat narekuje medijsko izpostavljanje posameznih primerov slabe prakse, na podlagi katerih si posamezniki ustvarjajo sliko celotne panoge. V projektu smo dvig kakovost in s tem ugleda panoge dosegali skozi izobraževanje ključnih kadrov (voznikov, disponentov, vodij voznih parkov in viličaristov). Na podlagi kompetenčnega modela smo izvajali usposabljanja, ki so pretežno usmerjeno v stroko, usposabljanja za delo z ljudmi, timsko delo, delo s strankami, v učenje tujih jezikov, ki prav tako vpliva na ugled podjetja in cele panoge v tujini, prav tako pa tudi usposabljanja za delovanje v skladu s cestno-prometnimi predpisi in predpisi s področja delovnega časa in počitkov mobilnih delavcev in zapisovalne opreme v cestnih prevozih. V okviru KoCa do kršitev bodisi zakonodaje s področja prevoza, bodisi delovno pravne zakonodaje ne prihaja, kar lahko pripišemo tudi nenehnemu usposabljanju tako izvajalskih, vodstvenih in vodilnih kadrov kot tudi rednemu seznanjanju s spremembami zakonskih in drugih predpisov. Seveda podjetja, ki sodelujejo v KoCu, predstavljajo manjši del v panogi, vendar smo že tekom trajanja projekta dosegli razširitev partnerstva (pridružila so se štiri uspešna podjetja), kar je bil tudi eden od ciljev projekta. Hkrati smo z ukrepi informiranja in preko mreže partnerskih in poslovnih povezav posameznih podjetij v KoCu zaznali, da tudi pri drugih podjetjih v panogi obstaja interes za delovanje v smeri ciljev KoCa.

Primanjkljaj kompetenc, s katerim se srečujejo vozniki, je predvsem povezan s področjem varne in ekonomične vožnje, znanja tujega jezika in učinkovite komunikacije. Vozniki in viličaristi morajo vzdrževati tudi dobro psihofizično kondicijo s čimer se podaljša njihova sposobnost za delo na teh delovnih mestih. Naknadno se je pokazala tudi potreba po znanju uporabe tahografov. Ustrezno smo kompetenčnemu primanjkljaju prilagodili izvedbo usposabljanja in v enega ali več zgoraj omenjenih usposabljanj vključili dobrih 50% voznikov. Kompetenčni primanjkljaj vodij voznega parka in disponentov je vezan predvsem na vodenje in pripravo dokumentacije, potrebne za transport v tuje države, poznavanje tehničnih lastnosti vozil, učinkovito komunikacijo z naročniki in znanje tujih jezikov. V želji doseči boljšo usposobljenost so bili disponenti in vodje voznih parkov vključeni v individualne in skupinske tečaje tujih jezikov, razvoj mehkih veščin (reševanje konfliktov, delo z zahtevnimi strankami, komunikacija, timsko delo), poznavanje tehničnih novosti in delovanja vozil.

Cilj projekta je bil doseči tudi stalno izmenjavo dobrih praks in izkušenj med partnerji ter omogočiti kroženje znanja v okviru panoge, zato smo organizirali izvedbo notranjih usposabljanj, ki so poleg izmenjave izkušenj med zaposlenimi na enakih ali podobnih delovnih mestih ter možnosti skupnega reševanja problemov, s katerimi se pri delu soočajo, omogočila tudi nižanje stroškov izobraževanja in usposabljanja, kar je bil prav tako eden izmed zastavljenih ciljev. Četrtina vseh doseženih vključitev je bila v notranja izobraževanja. Teme notranjih izobraževanj so se dotikale predvsem ekonomične vožnje, organizacije dela, tehničnih lastnosti vozil, izrednih prevozov, prevozov nevarnega blaga, aktualnih predpisov, poznavanja delovanja posameznih sklopov vozila, usposabljanja za upravljavce viličarjev, uporabe tahografa, sprememb zakona o voznikih in odgovornosti prevoznika za ustrezno usposobljenost voznikov, cestno-prometnih predpisov ter psihične in fizične pripravljenosti voznika na vožnjo.

Pri načrtovanju usposabljanj smo si prizadevali tudi za ciljno pripravljena in celostno planirana usposabljanja, prilagojena specifičnim potrebam posameznega partnerja. Primere tovrstnih dobrih praks beležimo npr. pri podjetju Stele trans, kjer so s kontinuiranim usposabljanjem s področja vodenja, planiranja ciljev in komunikacije dosegli boljše poslovne rezultate, bolj učinkovito delo in boljše odnose. Na podlagi usposabljanj so reorganizirali poslovanje, kar jim bo v naslednjem obdobju omogočilo realizacijo novih investicij. Ker so rezultati takojšnji in oprijemljivi, bodo tudi v prihodnje nadaljevali z usposabljanjih. Drug primer je podjetje M. Koželj, d.o.o., ki je v okviru projekta zaposlene v administrativnem oddelku vključilo v poglobljeno izobraževanje s področja računovodstva, kar jim je omogočilo, da so prevzeli samostojno vodenje računovodstva, prešli na notranje računovodstvo ter tako zmanjšali stroške in dobili večji pregled nad poslovanjem. Primeri dobrih praks posameznih podjetij so podrobneje navedeni v prilogi končnemu poročilu, na podlagi razgovorov s podjetji pa ugotavljamo, da so vsi prepoznali pozitivne učinke usposabljanj, tako v večji strokovni usposobljenosti kot v izboljšanju odnosov, kar jih je spodbudilo, da bodo v prihodnje izobraževanju kadrov namenjali več poudarka kot pred projektom.

V začetku poletja 2015, ko je bila glavnina usposabljanj že opravljena, smo vsem partnerskim podjetjem poslali vprašalnik, s katerim smo želeli ugotoviti učinke posameznega usposabljanja na delo, učinkovitost, ekonomiko dela, sodelovanje, inovativnost na nivoju udeleženca in tudi vpliv na kolektiv. Pridobili smo kvalitativne ocene podjetij o učinkih in rezultatih sodelovanja v projektu, iz katerih lahko izluščimo ključne poudarke, in sicer: vsa podjetja na splošno opažajo napredek pri zaposlenih, ki so se vključili v izobraževanja – novo pridobljeno znanje se odraža v večji samostojnosti in učinkovitosti pri delu, večino podjetij opaža tudi povezavo med vključitvijo v izobraževanja in izboljšanjem odnosov v kolektivu in večjo motiviranostjo zaposlenih. Pomemben dosežek, ki ga opažamo pri vseh partnerjih, je tudi to, da so zaposleni spremenili odnos do izobraževanja na bolj pozitivno in spoznali, da ima vlaganje v osebni razvoj koristi, prav tako pa so vodilni v podjetjih opazili pozitivne spremembe in se še bolj zavedajo pomena vlaganja v kadre. Ta dosežek predstavlja izhodišče za dolgoročno izpolnjevanje ciljev KoCa; višjo stopnjo razvitosti kompetenc vseh vključenih v projekt, večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu, boljše sodelovanje z izobraževalno sfero, izboljšan pristop k razvoju kadrov v okviru panoge.

Ob zaključku usposabljanj smo želeli ugotoviti napredek oz. razliko med kompetentnostjo ključnih profilov na področju logistike pred izvajanjem izobraževanje oz. ob pripravi kompetenčnega modela in ob zaključku projekta. Preverili smo, ali smo dosegli dvig kompetenc, ki smo jih identificirali in izmerili s kompetenčnim modelom. Skupaj smo partnerskim podjetjem v anketiranje poslali 906 vprašalnikov, od tega smo dobili nazaj 651 izpolnjenih vprašalnikov (71,86%). Napredek se je pokazal pri vseh ključnih profilih, vezano na izobraževanja, ki smo jih izvajali v okviru projekta. Pri splošnih kompetencah beležimo največji napredek je v komunikaciji, tako znotraj organizacije kot navzven, tako v domačem kot tujem jeziku. Na področju komunikacije smo izvedli vrsto delavnic in izobraževanj, ki so prinesli pozitivne rezultate. Med poklicno-specifičnimi kompetencami pa je napredek največji v varni ter ekonomični vožnji in tudi na področju varstva pri delu in požarne varnosti. Tukaj smo tudi izvedli največ izobraževanj, prilagojenih specifikam profilov. Zanimivo je, da smo pri nekaterih kompetencah zabeležili tudi slabši rezultat, kot smo ga dobili ob prvem anketiranju. Ker so ti rezultati nekoliko izstopali od preostalih, smo opravili dodatne razgovore z zaposlenimi in nadrejenimi in ugotovili, da nikakor ne gre za nižjo kompetentnost, pač pa je rezultat posledica izobraževanj, ki smo jih izvedli v okviru projekta, ki je udeležence spodbudil k bolj kritičnemu razmišljanju o svojem znanju oz. kompetentnosti, ter tudi organizaciji dela. Tako so ugotovili (po načelu več kot znam, bolj ugotavljam, da se moram več učiti), da je potrebno kompetence neprestano razvijati, kot se tudi same nenehno razvijajo in nadgrajujejo ter zaznali potrebo po fleksibilizaciji organizacije. V to kategorijo na primer spada tudi zavedanje o pomenu standardov kakovosti, s katerimi so se nekateri šele začeli spoznavati ter ugotavljati kako velik je njihov pomen na organizacijo in delo, predvsem pa navzven za pridobivanje poslov in izvajanje storitev.

Rezultati nedvomno kažejo na kvaliteto izobraževanj in izbranih izvajalcev, ki so bil ne le predavatelji in demonstratorji, pač pa so pozitivno delovali tudi kot motivatorji za nadaljnje delo in razmišljanje v smeri razvoja kadrov in organizacij.

Poleg vseh pozitivnih rezultatov, ki prinašajo partnerjem bolj usposobljene in učinkovite sodelavce in posledično tudi bolje organizirano, ekonomično … delo, pa ugotavljamo, da je ravno zavedanje o tem, da je znanje in spretnosti potrebno neprestano nadgrajevati, tista dodana vrednost projekta, o kateri na začetku niti nismo razmišljali, sedaj, ob zaključku pa je ravno to tisto, kar bo za naprej pomenila nadaljnjo, kontinuirano in organizirano stalno strokovno izpopolnjevanje in razvoj zaposlenih, torej nadaljevanje dela, ki smo ga v projektu KoC Logins začeli in vpeljali v organizacijske strukture partnerjev.

 

Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja

Velik del informiranja in obveščanja v okviru partnerstva je potekalo preko projektne pisarne v obojestranski smeri. Projekta pisarna je tako skrbela za redno informiranje in obveščanje ter povezovanje med podjetji in izvajalci usposabljanja kot tudi za prenos vseh informacij s strani Sklada za razvoj kadrov in tudi drugih kompetenčnih centrov. Celovita informacija o projektu in tudi glavni vir informacij je spletna stran projekta, kjer smo objavljali aktualne novosti, prispevke in fotografije z usposabljanj in prihajajoče aktivnosti. Izdelali smo letak z bistvenimi informacijami o projektu, partnerstvu in usposabljanjih in katalog usposabljanj, ki smo ga po potrebi dopolnjevali. Na spletni strani smo objavili fotografije z usposabljanj. Pripravili smo promocijske videe s treningov varne vožnje, ki smo jih objavili na facebook profilu in spletni strani, hkrati pa jih uporabljali kot promocijski material pri partnerjih. Strokovno javnost smo s projektom in usposabljanji, seznanjali tudi preko objav v strokovnih medijih. Objavili smo članek s treninga varne vožnje v reviji Kamion&Bus, v decembrski številki (2014) revije EOL je bil objavljan intervju o Kompetenčnem centru Logins z vodjem projekta mag. Brankom Lotričem. 19. 11. 2014 smo organizirali dogodek z Miranom Stanovnikom (motivacijsko predavanje in terenska vožnja), na katerega smo poleg partnerskih podjetij povabili tudi medije. O dogodku in kompetenčnem centru Logins so objavili članek na portalu Žurnal 24 in Volan.si.  

Pripravili smo promocijski material (mape, bloke, bombone, vetrovke, kemične svinčnike, brendirane plastenke vode), ki je pripomogel k prepoznavnosti projekta v javnosti in tudi k večjemu poistovetenju samih partnerjev in udeležencev s projektom, kar vpliva tudi na dolgoročnost aktivnosti oz. prenos tudi v obdobje po projektu, ki ga želimo nadgraditi.

V letu 2015 smo izdali brošuro s predstavitvijo vseh partnerskih podjetij ter rezultati in dosežki projekta. Naredili smo brendirane USB ključke. 15. 6. 2015 smo za partnerje in širšo javnost organizirali zaključni dogodek projekta, na katerem smo predstavili sam projekt in rezultate projekta. Posneli smo tudi kratek predstavitveni video z izjavami predstavnikov podjetij o sodelovanju v KoCu, posnetki s treningov varne vožnje, utrinki z usposabljanj in ključnimi rezultati projekta. Video smo predvajali na zaključenm dogodku, posredovali smo ga vsem partnerjem, objavili na Youtubu in spletni strani ter ga delili preko socialnih omrežij. 

Ukrepi informiranja in obveščanja so bili usmerjeni k osveščanju širše javnosti o pomembnosti usposobljenosti zaposlenih ne le na ključnih panožnih delovnim mestih temveč tudi na ostalih delovnih mestih, povezanih s panogo. Hkrati smo želeli poudariti pomen transporta in logistike za uspevanje človeške družbe, saj vplivata ne le na ekonomsko rast temveč tudi na splošni družbeni razvoj ter tako tudi dvigniti ugled panoge in zaposlenih v njej. Po drugi strani smo s posredovanjem informacij o rezultatih projekta želeli k dodatnemu izobraževanju in usposabljanju spodbuditi tudi ostala podjetja, katerih osnovna dejavnost je cestni promet in cevovodni transport. Glede na to, da so se v letu 2014 in 2015 projektu pridružila štiri nova podjetja, ki so se zelo aktivno vključila v aktivnosti projekta, kontaktiralo pa nas je še nekaj podjetij, ki so izkazala interes za sodelovanje v tem oziroma tovrstnih projektih, lahko potrdimo, da smo s projektom doprinesli k širjenju zavesti o izrednem pomenu izobraževanja v podjetjih. Z aktivnostmi projekta in aktivnostmi, ki jih bomo partnerji nadaljevali tudi po koncu projekta, bomo tako pripomogli k večji prilagodljivosti in posledično konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu, enotnemu pristopu k razvoju kadrov v okviru panoge, kroženju znanja v okviru panoge, prepoznavanju in pridobivanju specifičnih znanj in veščin zaposlenih v panogi.