Kompetenčni center

Uspešen razpis KOC 3.0 tudi za LOGINS


Dne 30. 8. 2019 je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil prejemnike sredstev za razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov. V obdobju 2019 - 2022 bo tako podprtih 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, že tretjič tudi LOGINS.
V vse kompetenčne centre skupaj je vključenih 327 podjetij, od katerih je 187 mikro, malih ali srednjih podjetij.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Kompetenčni center Logins združuje 31 malih, srednjih in velikih podjetij, ki že vrsto let uspešno delujejo na področju logistike. Partnerji v projektu se zavedamo, da je razvoj človeških virov ključnega pomena za konkurenčnost in uspeh podjetja, vlaganje v znanje zaposlenih pa ključ do višanja kakovosti in konkurenčnosti celotne panoge. 
Kompetenčni center LOGINS nadaljuje in nadgrajuje uspešno delo kompetenčnega centra iz obdobij 2013–2015 in 2017–2018. Stremimo k ciljem trajnostnega razvoja: zavzeti in kompetentni zaposleni, dolgoročna poslovna stabilnost, korporativna integriteta, varno delovno okolje in zdravje; kar smo opredelili tudi kot ključne kompetence partnerstva.
S sodelovanjem, izmenjavo izkušenj, znanj in dobrih praks, enotno kadrovsko podporo in prenosom informacij o potrebah po znanju in zaposlovanju v panogi, bo delovanje partnerstva učinkovito prispevalo k razvoju panoge, ki je nujno potrebna za uspeh in globalno pozicioniranje proizvodov slovenske industrije. 
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Cilji projekta:
- povezovanje podjetij in izmenjava dobrih praks
- pridobitev in izboljšanje kompetenc zaposlenih za dvig kakovosti logističnih storitev
- izboljšanje poslovnega okolja partnerstva
- sodelovanje z izobraževalnimi organizacijami in oblikovalci področja
- Izboljšana kakovost in optimizacija poslovanja ter razvoj novih poslovnih modelov
- večja mednarodna konkurenčnost in prepoznavnost podjetij
- večji ugled logistične panoge
 

Skupni interesi

Projekt Kompetenčni center Logins je odgovor na potrebe podjetij, ki so združena v panogo logistike s področja razvoja ustreznih znanj in veščin za uspešno poslovanje. Logistika je storitvena panoga, kjer so zaposleni glavni vir za doseganje poslovnih rezultatov. Potrebe po ustrezni usposobljenosti zaposlenih na področju logistike se kažejo predvsem kot pritisk na slovenska podjetja po zagotavljanju konkurenčnosti na mednarodnem logističnem trgu.

Skupni interesi partnerstva so:

  • vzpostavitev sistema stalnega strokovnega usposabljanja,
  • priprava modela kompetenc za ključne panožne profile,
  • razvijanje in uvajanje modela mentorstev v podjetja,
  • mreženje in razvoj novih poslovnih odnosov,
  • prenos dobre prakse med podjetji,
  • dvig ugleda panoge,
  • sodelovanje z izobraževalno sfero za sooblikovanje poklicnih standardov in katalogov znanj za panožne profile,
  • dolgoročno razvoj novih poslovnih modelov, optimizacija poslovanja, nižanje stroškov, povečevanje obsega poslovanja, dvigovanje dodane vrednosti in večja konkurenčnost.