Partnerji

Povezovanje v partnerstvo

V partnerstvo so se povezala podjetja, ki že vrsto let delujejo na področju logistike in transporta. Dejavnosti kopenskega prometa in cevovodnega transporta doma in v tujini, prevoz blaga s tovornimi vozili in javni prevoz potnikov z avtobusi so osnovne dejavnosti vseh vključenih podjetij.
Z izjemo finančno-administrativnih partnerjev imajo vsa partnerska podjetja kot glavno dejavnost registrirano dejavnost cestnega tovornega prometa ali špedicijo in druge spremljajoče prometne dejavnosti. Seznanjena so s primanjkljajem kompetenc, ki ga je zaznati pri zaposlenih na ključnih panožnih delovnih mestih ter z aktualno problematiko na področju logistike in transporta.

Partnerska podjetja ugotavljajo potrebo po:
 

  • vzpostavitvi sistema stalnega strokovnega usposabljanja,
  • pripravi modela kompetenc za ključne panožne profile,
  • razvoju novih poslovnih odnosov in prenosu dobre prakse in
  • razvoju novih dodatnih kvalifikacij in programov usposabljanja.

Partnerji v kompetenčnem centru


B&B
B&B

Nosilni partner

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

 

V podjetju B&B, d.o.o. že 27 let uspešno delujemo na področju izobraževanja v prometu. Izvajamo javnoveljavne programe srednje, višje in visoke strokovne šole s področij logistike, prometa in trajnostnega prometa ter usposabljanja za voznike začetnike in poklicne voznike. Uspešno sledimo trendom v cestnem prometu, transportu, logistiki in ponujamo kakovostne izobraževalne programe, s katerimi pokrivamo aktualne izzive in potrebe v panogi. Uporabnikom izobraževalnih storitev zagotavljamo pridobitev enotnega standarda znanja in kompetenc, mednarodno primerljivo znanje, ki je posameznikom in podjetjem v pomoč pri uresničevanju njihove vizije in doseganju konkurenčne prednosti.  B&B d.o.o. izvaja javno veljavne programe logistični tehnik, logistično inženirstvo in Varstvo okolja, kjer je poseben poudarek namenjen trajnostnemu prometu. V šoli vožnje B&B usposabljamo kandidate za vse vozniške kategorije. Položaj vodilne šole vožnje na Gorenjskem utrjujemo s kakovostnimi storitvami, osebnim pristopom in prilagodljivostjo. B&B d.o.o je pooblaščeni center za teoretično in praktično usposabljanje z izpitom za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike v cestnem prometu. Izvajamo tudi obvezna redna usposabljanja za imetnike kode 95. Izvajamo usposabljanja za upravljavce viličarjev, težko gradbeno mehanizacijo, avtodvigala ter programe za pridobitev NPK vzdrževalec cest/cestni preglednik in NPK sekač/sekačica.

 

Podjetje je kot svetovalna organizacija vpeta v strokovno in širše okolje v gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu. Spodbuja in stalno razvija sodelovanje s podjetji in javnimi zavodi v svojem okolju. Naša strategija je usmerjena v kakovost in stalne izboljšave obstoječih projektov, razvoju novih programov, projektov in produktov s področij prometa in logistike, skrb za zadovoljstvo in strokovni razvoj zaposlenih, uravnoteženo finančno poslovanje in neodvisnost od finančnih institucij, skrb za promocijo in dober ugled v lokalni skupnosti in širše. Kot strokovna inštitucija se povezujemo in tesno sodelujemo z gospodarstvom ter sledimo evropskim in svetovnim smernicam v razvoju logistike. V tesnem sodelovanju z gospodarstvom delujemo kot svetovalna organizacija s področja logistike.

 

Uspešno sledimo spremembam na področju logistike in transporta, saj verjamemo, da je slednje predpogoj za kvalitetne in uporabne izobraževalne vsebine, ki bodo udeležencem izobraževanj in usposabljanj omogočale, da se hitro in uspešno prilagajajo spremembam delovnega okolja. Za ohranjanje zaposljivosti in zagotavljanje konkurenčne prednosti posameznika in podjetij je nujno vseživljenjsko izobraževanje. Prav zaradi tega razvijamo izobraževalne in svetovalne programe in usposabljamo zaposlene za aktualne delovne procese na področju transporta in logistike. Uporabnikom izobraževalnih storitev zagotavljamo pridobitev enotnega standarda znanja in spretnosti v logistiki in transportu, mednarodno primerljivo znanje, ki je posameznikom in podjetjem v pomoč pri uresničevanju njihove vizije in doseganju konkurenčne prednosti. Sodelujemo s priznanimi strokovnjaki s področja logistike in transporta. Ti s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami veliko prispevajo h kakovosti izobraževalnih programov. Zadovoljni udeleženci in izvajalci izobraževalnih programov so pomembno merilo uspešnosti dela nas zaposlenih v B&B-ju. Z izvajanjem izobraževanja in usposabljanja omogočamo udeležencem pridobitev javnih listin in posledično večjo fleksibilnost in mobilnost.

B&B izobraževanje in usposabljanje je vpeta v strokovno in širše okolje v gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu. Spodbuja in stalno razvija sodelovanje s podjetji in javnimi zavodi v svojem okolju. Strategija izobraževalne organizacije je usmerjena v kakovost in stalne izboljšave obstoječih projektov, razvoju novih programov, projektov in produktov s področij prometa in logistike, skrb za zadovoljstvo in strokovni razvoj zaposlenih, uravnoteženo finančno poslovanje in neodvisnost od finančnih institucij, skrb za promocijo in dober ugled v lokalni skupnosti in širše.

Podjetje B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o. že vrsto let deluje v smislu povezovanja logističnih podjetij na področju izobraževanja in razvoja kadrov. Naša ponudba izobraževalnih programov je odvisna tudi od tesnega sodelovanja in povezovanja s kadrovskimi službami posameznih podjetij. Prav skozi aktivnosti, ki so predvidene v tem razpisu bomo to sodelovanje in izmenjavo potrebnih informacij lahko še pospešili in s tem hitreje reagirali na potrebe in zahteve delovnih mest v teh podjetjih.

 

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 27a
4000 Kranj

T: +386 4 280 83 00
E: info@bb.si

www.bb.si

Intereuropa d.d.
Intereuropa d.d.

Partner

Intereuropa d.d.

 

Intereuropa d.d.
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper
Slovenija

T: +386 5 664 10 00
E: info@intereuropa.si

www.intereuropa.si

Sistematično želimo razvijati kadre, da bodo kos izzivom mednarodne konkurence na področju logistike.  Razvijali bomo splošne in specifične kompetence panožnih profilov za utrjevanje, dopolnjevanje in dvig strokovnosti kadra. Pri tem se bomo posluževali tako zunanjih izvajalcev, kot tudi naših internih predavateljev na področju zavarovanja plačil, tovora, izterjave dolgov, splošnih pogojev poslovanja špediterjev, varnostnih inženirjev, strokovnjakov s carinskega področja,… ki bodo lahko izvajali tudi interna usposabljanja za podjetja partnerstva. Kot podjetje želimo razviti kadre, ki bodo kos izzivom mednarodne konkurence na področju logistike.

Naš prispevek bo predvsem na področju izdelave, oz. izpopolnitve kompetenčnega modela, analizi stanja ter pripravi načrta usposabljanja, organizaciji ustreznih programov usposabljanj za odpravo izmerjenih primanjkljajev kompetenc, izvedbi in merjenju učinkovitosti usposabljanj in razvoja kompetenc. Na podlagi skupnega kompetenčnega modela bomo kot partner skrbeli za vključitev zaposlenih skladno z zastavljenim finančnim načrtom.

Luka Koper d.d.
Luka Koper d.d.

Partner

Luka Koper d.d.

 

Luka Koper d.d.
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper - SI

T: +386 5 6656 100
E: portkoper@luka-kp.si

luka-kp.si/slo

Slovenska pristaniška panoga se kot del slovenske transportne panoge sooča z velikim pritiskom tuje konkurence. Samo na območju Severnega Jadrana so prisotna 4 mednarodna pristanišča, ki ponujajo slične storitve koprskemu, kar pomeni, da mora Luka Koper ohranjati visoko kakovostne storitve po konkurenčnih cenah. Glede na vse večjo potrebo po informatizaciji in avtomatizaciji procesov tudi znotraj pristaniške panoge, je nujno potrebno, da zaposleni sledijo novim trendom in so pripravljeni na uvajanje novih tehnologij. Z vzpostavitvijo in vključitvijo v kompetenčni center Logins želimo našim zaposlenim omogočiti lažje pridobivanje novih znanj, pomembnih za krepitev tržnega položaja, obenem bomo spodbudili prenos znanj med partnerji v projektu, kar je ključno za doseganje učinkovitosti vzdolž transportne verige.

Skozi projekt želimo na eni strani izboljšati mehke veščine, ki bodo omogočale izboljšanje klime in zadovoljstva zaposlenih ter strank s podjetjem. Po drugi strani želimo krepiti znanja iz osnovnega procesa prekladanja in skladiščenja. Prav zato načrtujemo izvajanje izobraževanj na področjih vodenja in komunikacije, kar vključuje tudi komunikacijo s strankami in zatorej tuje jezike. Za krepitev osnovne dejavnosti pa bi radi razvijali vrsto znanj: ravnanje z nevarnimi tovori, pričvrščevanje tovora, rokovanje s HACCP blagom, upravljanje mehanizacije, izboljševanje energetske učinkovitosti itd.

Podjetje si želi izboljšav na področju komunikacije (zunanje in interne) ter na področju osnovne pristaniške dejavnosti.

Vložek Luke Koper pri izvedbi projekta bo predvsem kadrovski, saj je podjetje sodelovalo pri pripravi projektne prijave, aktivni bomo pri nadgradnji modela kompetenc in ravno tako pri realizaciji aktivnosti kompetenčnega centra. Sodelovali bomo pri organizaciji izobraževanj ter pri njihovem izvajanju. Sodelovali bomo tudi pri iniciativah za posodobitev nacionalnih programov. Ob tem bo podjetje omogočalo, da se izobraževanja izvajajo v njenih prostorih, skrbela bo pa tudi za promocijo delovanja kompetenčnega centra. Zaposleni v Luki Koper bodo prevzeli izvajanje nekaterih izobraževanj in tako obogatili izobraževalne vsebine predvsem z namenom prenosa znanja o pristaniški panogi ostalim akterjem transportne verige.

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.

 

V podjetju B&B, d.o.o. že 27 let uspešno delujemo na področju izobraževanja v prometu. Izvajamo javnoveljavne programe srednje, višje in visoke strokovne šole s področij logistike, prometa in trajnostnega prometa ter usposabljanja za voznike začetnike in poklicne voznike. Uspešno sledimo trendom v cestnem prometu, transportu, logistiki in ponujamo kakovostne izobraževalne programe, s katerimi pokrivamo aktualne izzive in potrebe v panogi. Uporabnikom izobraževalnih storitev zagotavljamo pridobitev enotnega standarda znanja in kompetenc, mednarodno primerljivo znanje, ki je posameznikom in podjetjem v pomoč pri uresničevanju njihove vizije in doseganju konkurenčne prednosti.  B&B d.o.o. izvaja javno veljavne programe logistični tehnik, logistično inženirstvo in Varstvo okolja, kjer je poseben poudarek namenjen trajnostnemu prometu. V šoli vožnje B&B usposabljamo kandidate za vse vozniške kategorije. Položaj vodilne šole vožnje na Gorenjskem utrjujemo s kakovostnimi storitvami, osebnim pristopom in prilagodljivostjo. B&B d.o.o je pooblaščeni center za teoretično in praktično usposabljanje z izpitom za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike v cestnem prometu. Izvajamo tudi obvezna redna usposabljanja za imetnike kode 95. Izvajamo usposabljanja za upravljavce viličarjev, težko gradbeno mehanizacijo, avtodvigala ter programe za pridobitev NPK vzdrževalec cest/cestni preglednik in NPK sekač/sekačica.

 

Podjetje je kot svetovalna organizacija vpeta v strokovno in širše okolje v gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu. Spodbuja in stalno razvija sodelovanje s podjetji in javnimi zavodi v svojem okolju. Naša strategija je usmerjena v kakovost in stalne izboljšave obstoječih projektov, razvoju novih programov, projektov in produktov s področij prometa in logistike, skrb za zadovoljstvo in strokovni razvoj zaposlenih, uravnoteženo finančno poslovanje in neodvisnost od finančnih institucij, skrb za promocijo in dober ugled v lokalni skupnosti in širše. Kot strokovna inštitucija se povezujemo in tesno sodelujemo z gospodarstvom ter sledimo evropskim in svetovnim smernicam v razvoju logistike. V tesnem sodelovanju z gospodarstvom delujemo kot svetovalna organizacija s področja logistike.

 

Uspešno sledimo spremembam na področju logistike in transporta, saj verjamemo, da je slednje predpogoj za kvalitetne in uporabne izobraževalne vsebine, ki bodo udeležencem izobraževanj in usposabljanj omogočale, da se hitro in uspešno prilagajajo spremembam delovnega okolja. Za ohranjanje zaposljivosti in zagotavljanje konkurenčne prednosti posameznika in podjetij je nujno vseživljenjsko izobraževanje. Prav zaradi tega razvijamo izobraževalne in svetovalne programe in usposabljamo zaposlene za aktualne delovne procese na področju transporta in logistike. Uporabnikom izobraževalnih storitev zagotavljamo pridobitev enotnega standarda znanja in spretnosti v logistiki in transportu, mednarodno primerljivo znanje, ki je posameznikom in podjetjem v pomoč pri uresničevanju njihove vizije in doseganju konkurenčne prednosti. Sodelujemo s priznanimi strokovnjaki s področja logistike in transporta. Ti s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami veliko prispevajo h kakovosti izobraževalnih programov. Zadovoljni udeleženci in izvajalci izobraževalnih programov so pomembno merilo uspešnosti dela nas zaposlenih v B&B-ju. Z izvajanjem izobraževanja in usposabljanja omogočamo udeležencem pridobitev javnih listin in posledično večjo fleksibilnost in mobilnost.

B&B izobraževanje in usposabljanje je vpeta v strokovno in širše okolje v gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu. Spodbuja in stalno razvija sodelovanje s podjetji in javnimi zavodi v svojem okolju. Strategija izobraževalne organizacije je usmerjena v kakovost in stalne izboljšave obstoječih projektov, razvoju novih programov, projektov in produktov s področij prometa in logistike, skrb za zadovoljstvo in strokovni razvoj zaposlenih, uravnoteženo finančno poslovanje in neodvisnost od finančnih institucij, skrb za promocijo in dober ugled v lokalni skupnosti in širše.

Podjetje B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o. že vrsto let deluje v smislu povezovanja logističnih podjetij na področju izobraževanja in razvoja kadrov. Naša ponudba izobraževalnih programov je odvisna tudi od tesnega sodelovanja in povezovanja s kadrovskimi službami posameznih podjetij. Prav skozi aktivnosti, ki so predvidene v tem razpisu bomo to sodelovanje in izmenjavo potrebnih informacij lahko še pospešili in s tem hitreje reagirali na potrebe in zahteve delovnih mest v teh podjetjih.

 

B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Cesta Staneta Žagarja 27a
4000 Kranj

T: +386 4 280 83 00
E: info@bb.si

www.bb.si

Intereuropa d.d.

 

Intereuropa d.d.
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper
Slovenija

T: +386 5 664 10 00
E: info@intereuropa.si

www.intereuropa.si

Sistematično želimo razvijati kadre, da bodo kos izzivom mednarodne konkurence na področju logistike.  Razvijali bomo splošne in specifične kompetence panožnih profilov za utrjevanje, dopolnjevanje in dvig strokovnosti kadra. Pri tem se bomo posluževali tako zunanjih izvajalcev, kot tudi naših internih predavateljev na področju zavarovanja plačil, tovora, izterjave dolgov, splošnih pogojev poslovanja špediterjev, varnostnih inženirjev, strokovnjakov s carinskega področja,… ki bodo lahko izvajali tudi interna usposabljanja za podjetja partnerstva. Kot podjetje želimo razviti kadre, ki bodo kos izzivom mednarodne konkurence na področju logistike.

Naš prispevek bo predvsem na področju izdelave, oz. izpopolnitve kompetenčnega modela, analizi stanja ter pripravi načrta usposabljanja, organizaciji ustreznih programov usposabljanj za odpravo izmerjenih primanjkljajev kompetenc, izvedbi in merjenju učinkovitosti usposabljanj in razvoja kompetenc. Na podlagi skupnega kompetenčnega modela bomo kot partner skrbeli za vključitev zaposlenih skladno z zastavljenim finančnim načrtom.

Luka Koper d.d.

 

Luka Koper d.d.
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper - SI

T: +386 5 6656 100
E: portkoper@luka-kp.si

luka-kp.si/slo

Slovenska pristaniška panoga se kot del slovenske transportne panoge sooča z velikim pritiskom tuje konkurence. Samo na območju Severnega Jadrana so prisotna 4 mednarodna pristanišča, ki ponujajo slične storitve koprskemu, kar pomeni, da mora Luka Koper ohranjati visoko kakovostne storitve po konkurenčnih cenah. Glede na vse večjo potrebo po informatizaciji in avtomatizaciji procesov tudi znotraj pristaniške panoge, je nujno potrebno, da zaposleni sledijo novim trendom in so pripravljeni na uvajanje novih tehnologij. Z vzpostavitvijo in vključitvijo v kompetenčni center Logins želimo našim zaposlenim omogočiti lažje pridobivanje novih znanj, pomembnih za krepitev tržnega položaja, obenem bomo spodbudili prenos znanj med partnerji v projektu, kar je ključno za doseganje učinkovitosti vzdolž transportne verige.

Skozi projekt želimo na eni strani izboljšati mehke veščine, ki bodo omogočale izboljšanje klime in zadovoljstva zaposlenih ter strank s podjetjem. Po drugi strani želimo krepiti znanja iz osnovnega procesa prekladanja in skladiščenja. Prav zato načrtujemo izvajanje izobraževanj na področjih vodenja in komunikacije, kar vključuje tudi komunikacijo s strankami in zatorej tuje jezike. Za krepitev osnovne dejavnosti pa bi radi razvijali vrsto znanj: ravnanje z nevarnimi tovori, pričvrščevanje tovora, rokovanje s HACCP blagom, upravljanje mehanizacije, izboljševanje energetske učinkovitosti itd.

Podjetje si želi izboljšav na področju komunikacije (zunanje in interne) ter na področju osnovne pristaniške dejavnosti.

Vložek Luke Koper pri izvedbi projekta bo predvsem kadrovski, saj je podjetje sodelovalo pri pripravi projektne prijave, aktivni bomo pri nadgradnji modela kompetenc in ravno tako pri realizaciji aktivnosti kompetenčnega centra. Sodelovali bomo pri organizaciji izobraževanj ter pri njihovem izvajanju. Sodelovali bomo tudi pri iniciativah za posodobitev nacionalnih programov. Ob tem bo podjetje omogočalo, da se izobraževanja izvajajo v njenih prostorih, skrbela bo pa tudi za promocijo delovanja kompetenčnega centra. Zaposleni v Luki Koper bodo prevzeli izvajanje nekaterih izobraževanj in tako obogatili izobraževalne vsebine predvsem z namenom prenosa znanja o pristaniški panogi ostalim akterjem transportne verige.

Adria terminali d.o.o.
Adria terminali d.o.o.

partner

Adria terminali d.o.o.

 

Adria terminali, d.o.o.
Poslovna enota Sežana
Partizanska cesta 79
6210 Sežana

T: +386 5 731 22 00
E: adria-terminali@luka-kp.si

www.adria-terminali.si

Podjetje želi sodelovati v kompetenčnem centru, saj le-to predstavlja priložnost za pridobivanje manjkajočih znanj na področju transporta in logistike. Ker lahko logistični center v Sežani odigrava tudi vlogo suhozemnega terminala za potrebo koprskega pristanišča (v primeru prostorske stiske v Kopru se lahko blago skladišči v Sežani), je poznavanje luške logistike pomembno za učinkovito opravljanje dela v Sežani, istočasno je pa v tem primeru za akterje v koprskem pristanišču pomembno poznavanje delovnih procesov suhozemnega terminala.

Skozi projekt želi podjetje razvijati znanja na področju mehkih veščin in sicer gre za področje vodenja in komunikacije, vključno s tujimi jeziki. Podjetje si pa želi tudi krepiti in razvijati znanja z osnovnega procesa prekladanja in skladiščenja, ki vključuje vrsto specifičnih tem (ravnanje z nevarnimi tovori, sistemi za skladiščenje, izboljševanje energetske učinkovitosti itd.). Podjetje si želi izboljšav na področju komunikacije (zunanje in interne) ter na področju osnovne pristaniške dejavnosti.

Jadroagent international d.o.o.
Jadroagent international d.o.o.

Partner

Jadroagent international d.o.o. Koper

 

Jadroagent International
Pristaniška ulica 45
6000 Koper

E: info@jadroagent.si
T: +386 5 664 51 00

www.jadroagent.si

Podjetje želi sodelovati v kompetenčnem centru, saj lahko tako pridobi manjkajoča znanja na področju organizacije transporta in agencijsko prometnih poslov ter tako vpliva na konkurenčnost panoge.

Podjetje bi želelo sodelovati in usposabljati svoj kader z razvojem splošnih in specifičnih kompetenc, saj je le tako lahko dovolj konkurenčen. Ker so v navedenih skupinah profilov tudi sodelavci starejši od 50 let, pri njih zaznavamo velik primanjkljaj kompetenc na informacijsko komunikacijskem področju.

Podjetje želi sodelovati v vlogi projektnega partnerja in sicer pri prijavi projekta, pripravi modela kompetenc ter pri izobraževanjih kompetenčnega centra.  

Vložek podjetja pri izvedbi projekta bo kadrovski: sodelovali bomo s predavatelji v kompetenčnem centru ter se udeleževali izobraževanj, merili in analizirali razvoj kompetenc zaposlenih.

Glavna področja znanja podjetja so organizacija prevoza blaga in opravljanje agencijsko prometnih poslov, to so tudi znanja, ki jih bo podjetje delilo s partnerji v kompetenčnem centru.

Frikus špedicija d.o.o.
Frikus špedicija d.o.o.

Partner

Frikus špedicija d.o.o.

 

Frikus špedicija d.o.o.
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper

T: +386 5 630 01 75
E: sasa.lehpamer@frikus.si

www.frikus.com/en

V projektu želimo sodelovati zaradi dobrih izkušenj iz predhodnega kompetenčnega centra KOC Logistika in predvsem zaradi nadaljnjega razvoja mladega kadra.

Želimo se izpopolniti v znanju tujih jezikov, izpopolnjevanje znanja in kompetenc na področju logistike (licence, varnostni svetovalci, nevarno blago, itd.) ter usposabljanje za razvoj splošnih kompetenc

Izpopolniti znanje zaposlenih, ki so v stiku s strankami in dobavitelji na način, da bodo obema lahko svetovali in strokovno opravljali svoje delo.

Naši strokovni kadri bodo sodelovali pri določanju kompetenc kadrov, sodelovali bomo pri analizi stanja in pripravi, izvedbi in merjenju učinkovitosti usposabljanj.

Adria terminali d.o.o.

 

Adria terminali, d.o.o.
Poslovna enota Sežana
Partizanska cesta 79
6210 Sežana

T: +386 5 731 22 00
E: adria-terminali@luka-kp.si

www.adria-terminali.si

Podjetje želi sodelovati v kompetenčnem centru, saj le-to predstavlja priložnost za pridobivanje manjkajočih znanj na področju transporta in logistike. Ker lahko logistični center v Sežani odigrava tudi vlogo suhozemnega terminala za potrebo koprskega pristanišča (v primeru prostorske stiske v Kopru se lahko blago skladišči v Sežani), je poznavanje luške logistike pomembno za učinkovito opravljanje dela v Sežani, istočasno je pa v tem primeru za akterje v koprskem pristanišču pomembno poznavanje delovnih procesov suhozemnega terminala.

Skozi projekt želi podjetje razvijati znanja na področju mehkih veščin in sicer gre za področje vodenja in komunikacije, vključno s tujimi jeziki. Podjetje si pa želi tudi krepiti in razvijati znanja z osnovnega procesa prekladanja in skladiščenja, ki vključuje vrsto specifičnih tem (ravnanje z nevarnimi tovori, sistemi za skladiščenje, izboljševanje energetske učinkovitosti itd.). Podjetje si želi izboljšav na področju komunikacije (zunanje in interne) ter na področju osnovne pristaniške dejavnosti.

Jadroagent international d.o.o. Koper

 

Jadroagent International
Pristaniška ulica 45
6000 Koper

E: info@jadroagent.si
T: +386 5 664 51 00

www.jadroagent.si

Podjetje želi sodelovati v kompetenčnem centru, saj lahko tako pridobi manjkajoča znanja na področju organizacije transporta in agencijsko prometnih poslov ter tako vpliva na konkurenčnost panoge.

Podjetje bi želelo sodelovati in usposabljati svoj kader z razvojem splošnih in specifičnih kompetenc, saj je le tako lahko dovolj konkurenčen. Ker so v navedenih skupinah profilov tudi sodelavci starejši od 50 let, pri njih zaznavamo velik primanjkljaj kompetenc na informacijsko komunikacijskem področju.

Podjetje želi sodelovati v vlogi projektnega partnerja in sicer pri prijavi projekta, pripravi modela kompetenc ter pri izobraževanjih kompetenčnega centra.  

Vložek podjetja pri izvedbi projekta bo kadrovski: sodelovali bomo s predavatelji v kompetenčnem centru ter se udeleževali izobraževanj, merili in analizirali razvoj kompetenc zaposlenih.

Glavna področja znanja podjetja so organizacija prevoza blaga in opravljanje agencijsko prometnih poslov, to so tudi znanja, ki jih bo podjetje delilo s partnerji v kompetenčnem centru.

Frikus špedicija d.o.o.

 

Frikus špedicija d.o.o.
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper

T: +386 5 630 01 75
E: sasa.lehpamer@frikus.si

www.frikus.com/en

V projektu želimo sodelovati zaradi dobrih izkušenj iz predhodnega kompetenčnega centra KOC Logistika in predvsem zaradi nadaljnjega razvoja mladega kadra.

Želimo se izpopolniti v znanju tujih jezikov, izpopolnjevanje znanja in kompetenc na področju logistike (licence, varnostni svetovalci, nevarno blago, itd.) ter usposabljanje za razvoj splošnih kompetenc

Izpopolniti znanje zaposlenih, ki so v stiku s strankami in dobavitelji na način, da bodo obema lahko svetovali in strokovno opravljali svoje delo.

Naši strokovni kadri bodo sodelovali pri določanju kompetenc kadrov, sodelovali bomo pri analizi stanja in pripravi, izvedbi in merjenju učinkovitosti usposabljanj.

Transocean shipping d.o.o.
Transocean shipping d.o.o.

Partner

Transocean Shipping, pomorska agencija, špedicija in logistika transporta, d.o.o.

 

Transocean shipping d.o.o.
Vojkovo nabrežje 23
6000 Koper

T: +386 5 903 90 86
E:office.koper@transocean-shipping.com

tos-ship.com

Zaradi boljšega definiranja naših delovnih mest smo mnenja, da bomo na ta način zagotovili višjo kakovost usposabljanj in sistematičnost razvoja zaposlenih ter si zagotovili finančna sredstva za izvedbo. Podjetje bi radi izboljšali na področju visoko strokovne usposobljenosti kadrov in razvoja splošnih in specifičnih kompetenc. S svetovanjem o naših potrebah lahko lažje definiramo točno določene potrebe posameznega delovnega mesta in branže. Naši strokovni kadri bodo sodelovali pri določanju kompetenc kadrov. Želimo se izboljšati predvsem na področju mehkih veščin. Naši zaposleni bodo lahko tvorno prispevali k izdelavi, oz. izpopolnitvi kompetenčnih modelov za te profile, saj imajo večletne izkušnje na teh delih v okviru mednarodne korporacije.

Fraport Slovenija, d.o.o.
Fraport Slovenija, d.o.o.

Partner

Fraport Slovenija, d.o.o. - Aerodrom, Slovenija

 

Fraport Slovenija, d.o.o.
Zg. Brnik 130A
4210 Brnik

E: info@fraport-slovenija.si
T: +386 4 20 61 000

www.lju-airport.si

V kompetenčnem centru želimo sodelovati z namenom razvoja znanj in veščin naših zaposlenih in prenosa znanj med podjetji. Razvijati želimo usposabljanja za razvoj splošnih in specifičnih kompetenc (npr. področje prenosa znanja znotraj podjetja, razvoj veščin vodenja, znanje tujih jezikov, komunikacijske veščine…).

Kot podjetje bi želeli izboljšati področje razvoja kadrov, z namenom razvoja zaposlenih, da bi z boljšo usposobljenostjo pripomogli k večji uspešnosti podjetja. Podjetje bo s partnerji v kompetenčnem centru delilo izkušnje na področju skladiščenja in spremljajoče prometne dejavnosti.

M. KOŽELJ, d.o.o.
M. KOŽELJ, d.o.o.

Partner

M. KOŽELJ, d.o.o.

 

M. KOŽELJ d.o.o.
Šolska ulica 2
4220 Škofja Loka

T: +386 4 506 16 00
E: info@mkozelj.si

Koristi izobraževanj v okviru kompetenčnega centra so zelo pozitivno vplivale na naše podjetje, saj smo veliko znanj, pridobljenih na usposa­bljanjih, prenesli v prakso. Izvedli smo izobraževanja, na katera sicer najverjetneje ne bi šli. V okviru projekta sta zaposleni v administrativnem oddelku pridobili poglobljeno znanje s področja računovodstva, kar nam je omogočilo, da smo prevzeli samostojno vodenje računovodstva, zmanjšali stroške in dobili večji pregled nad poslovanjem. Vozniki so opravili trening ekonomične vožnje, od česar si dolgoročno obetamo prihranke pri gorivu. Pri večini zaposlenih je sodelovanje v usposabljanjih prispevalo tudi k večji motivaciji. Tudi v prihodnje bi želeli sodelovati v takšnem ali podobnem projektu, saj bi to vsekakor še pripomo­glo k uspešnosti poslovanja.

Transocean Shipping, pomorska agencija, špedicija in logistika transporta, d.o.o.

 

Transocean shipping d.o.o.
Vojkovo nabrežje 23
6000 Koper

T: +386 5 903 90 86
E:office.koper@transocean-shipping.com

tos-ship.com

Zaradi boljšega definiranja naših delovnih mest smo mnenja, da bomo na ta način zagotovili višjo kakovost usposabljanj in sistematičnost razvoja zaposlenih ter si zagotovili finančna sredstva za izvedbo. Podjetje bi radi izboljšali na področju visoko strokovne usposobljenosti kadrov in razvoja splošnih in specifičnih kompetenc. S svetovanjem o naših potrebah lahko lažje definiramo točno določene potrebe posameznega delovnega mesta in branže. Naši strokovni kadri bodo sodelovali pri določanju kompetenc kadrov. Želimo se izboljšati predvsem na področju mehkih veščin. Naši zaposleni bodo lahko tvorno prispevali k izdelavi, oz. izpopolnitvi kompetenčnih modelov za te profile, saj imajo večletne izkušnje na teh delih v okviru mednarodne korporacije.

Fraport Slovenija, d.o.o. - Aerodrom, Slovenija

 

Fraport Slovenija, d.o.o.
Zg. Brnik 130A
4210 Brnik

E: info@fraport-slovenija.si
T: +386 4 20 61 000

www.lju-airport.si

V kompetenčnem centru želimo sodelovati z namenom razvoja znanj in veščin naših zaposlenih in prenosa znanj med podjetji. Razvijati želimo usposabljanja za razvoj splošnih in specifičnih kompetenc (npr. področje prenosa znanja znotraj podjetja, razvoj veščin vodenja, znanje tujih jezikov, komunikacijske veščine…).

Kot podjetje bi želeli izboljšati področje razvoja kadrov, z namenom razvoja zaposlenih, da bi z boljšo usposobljenostjo pripomogli k večji uspešnosti podjetja. Podjetje bo s partnerji v kompetenčnem centru delilo izkušnje na področju skladiščenja in spremljajoče prometne dejavnosti.

M. KOŽELJ, d.o.o.

 

M. KOŽELJ d.o.o.
Šolska ulica 2
4220 Škofja Loka

T: +386 4 506 16 00
E: info@mkozelj.si

Koristi izobraževanj v okviru kompetenčnega centra so zelo pozitivno vplivale na naše podjetje, saj smo veliko znanj, pridobljenih na usposa­bljanjih, prenesli v prakso. Izvedli smo izobraževanja, na katera sicer najverjetneje ne bi šli. V okviru projekta sta zaposleni v administrativnem oddelku pridobili poglobljeno znanje s področja računovodstva, kar nam je omogočilo, da smo prevzeli samostojno vodenje računovodstva, zmanjšali stroške in dobili večji pregled nad poslovanjem. Vozniki so opravili trening ekonomične vožnje, od česar si dolgoročno obetamo prihranke pri gorivu. Pri večini zaposlenih je sodelovanje v usposabljanjih prispevalo tudi k večji motivaciji. Tudi v prihodnje bi želeli sodelovati v takšnem ali podobnem projektu, saj bi to vsekakor še pripomo­glo k uspešnosti poslovanja.

Avtoprevozništvo Stele Matjaž d.o.o.
Avtoprevozništvo Stele Matjaž d.o.o.

Partner

Avtoprevozništvo Stele Matjaž d.o.o.

 

Avtoprevozništvo Stele Matjaž d.o.o.
Praprotna polica 32
4207 Cerklje na Gorenjskem

T: +386 4 281 85 12
E: info@transport-stele.si

Pridobili, se kažejo tako na osebnostni kot poslovni ravni. Zaposleni so med seboj bolj povezani, manj konfliktni, več je medsebojne pomoči in sodelovanja, prav tako pa se je izboljšala komunikaci­ja s strankami. Pri zaposlenih opažamo znatne spremembe, delo med njimi je bolj povezano, pridobljeno znanje vnašajo v vsakodnevno delo in prepoz­navajo pozitivne plati uvajanja znanja na njihovem področju. Vsekakor smo z vključitvijo zaposlenih v izobraževanja opazili, da je to zelo dobra naložba za podjetje, zato se bomo v prihodnje za izobraževanja odločali v večji meri kot pred kompetenčnim centrom.

DARS, d.o.o.
DARS, d.o.o.

Partner

DARS, d.o.o.

 

DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000 Celje

T: +386 1 300 99 00
E: info@dars.si

DARS d.d. želi s sodelovanjem v kompetenčnem centru predvsem dvigniti nivo kompetenc in profesionalnih znanj zaposlenih na področju cestnega tovornega prometa in logistike za zagotavljanje kakovostnejših storitev, z ustrezno usposobljenim kadrom okrepiti dejavnost cestnega tovornega prometa kot tržno naravnane dejavnosti, pridobiti in izmenjavati znanja in izkušnje med partnerji projekta, prispevati k učinkovitosti slovenske logistike, transporta in kopenskega prometa ter skupaj s partnerji projekta prispevati k večji prometni varnosti na avtocestah.

V okviru sodelovanja v projektu želi DARS d.d. vplivati na izboljšanje tistih kompetenc zaposlenih, ki pripevajo k učinkovitejšemu in boljšemu delu s strankami (informacije, reševanje reklamacij, prodaja…), k boljšemu vodenju sodelavcev, boljši informacijski pismenosti ter uspešnejšemu soočanju s čustvi in stresom pri delu.

DARS d.d. si prizadeva, da bi vsem svojim uporabnikom nudil kar najbolj celovito in kakovostno storitev v okviru uporabe avtocest. Slednje zahteva, da zaposleni svoje delo opravljajo strokovno, profesionalno in prilagojeno potrebam in zahtevam uporabnikom avtocest. V ta namen DARS d.d. želi izboljšati kompetence in veščine zaposlenih, predvsem vseh tistih poklicnih profilov, ki imajo največ stika pri delu s strankami.

Za realizacijo cilja na področju izboljšanja kompetenc zaposlenih, ki s svojim delom vplivajo neposredno na kakovost opravljene storitve do uporabnika, bo DARS d.d. v prihodnjih letih sistematično deloval v smeri izboljšanja njihovih kompetenc in veščin. Za ta namen ima DARS d.d. predvidena finančna sredstva, prav tako pa bo omogočal zaposlenim udeležbo na različnih usposabljanjih v okviru rednega delovnega časa. Kot partner pa bo svoje strokovno znanje v okviru kompetenčnega centra delil in nudil ostalim partnerskim podjetjem v projektu ter si na ta način prizadeval, da bo kompetenčni center kakovostni poligon za izboljšanje kompetenc in veščin zaposlenih v okviru panožne dejavnosti.

BRCE d.o.o.
BRCE d.o.o.

Partner

BRCE d.o.o.

 

Brce d.o.o.
Laze 22
4000 Kranj

T: +386 4 233 51 49
E: info@prevozi-brce.si

Z vključenostjo v KOC Logins in sodelovanjem pri izobraževalnih projektih smo nadgradili znanje in dvignili nivo kompetenc na področjih, za katera smo mislili, da jih dodobra obvladamo. Napredek se vidi v naši logistični pisarni, kjer se je učenje tujih jezikov že obrestovalo in pridobljeno znanje tudi uporabljamo. Zaradi boljšega znanja tujih jezikov se lepše predstavimo svojim tujim poslovnim partnerjem. Vozniki so z udeležbo na treningu varne vožnje in izobraževanju o varnem pritrjevanju tovora pridobili ogromno znanja. Zaradi udeležbe pričakujemo v letošnjem letu zmanjšanje poškodb vozil in poškodb tovora.

Avtoprevozništvo Stele Matjaž d.o.o.

 

Avtoprevozništvo Stele Matjaž d.o.o.
Praprotna polica 32
4207 Cerklje na Gorenjskem

T: +386 4 281 85 12
E: info@transport-stele.si

Pridobili, se kažejo tako na osebnostni kot poslovni ravni. Zaposleni so med seboj bolj povezani, manj konfliktni, več je medsebojne pomoči in sodelovanja, prav tako pa se je izboljšala komunikaci­ja s strankami. Pri zaposlenih opažamo znatne spremembe, delo med njimi je bolj povezano, pridobljeno znanje vnašajo v vsakodnevno delo in prepoz­navajo pozitivne plati uvajanja znanja na njihovem področju. Vsekakor smo z vključitvijo zaposlenih v izobraževanja opazili, da je to zelo dobra naložba za podjetje, zato se bomo v prihodnje za izobraževanja odločali v večji meri kot pred kompetenčnim centrom.

DARS, d.o.o.

 

DARS d.d.
Ulica XIV. divizije 4
3000 Celje

T: +386 1 300 99 00
E: info@dars.si

DARS d.d. želi s sodelovanjem v kompetenčnem centru predvsem dvigniti nivo kompetenc in profesionalnih znanj zaposlenih na področju cestnega tovornega prometa in logistike za zagotavljanje kakovostnejših storitev, z ustrezno usposobljenim kadrom okrepiti dejavnost cestnega tovornega prometa kot tržno naravnane dejavnosti, pridobiti in izmenjavati znanja in izkušnje med partnerji projekta, prispevati k učinkovitosti slovenske logistike, transporta in kopenskega prometa ter skupaj s partnerji projekta prispevati k večji prometni varnosti na avtocestah.

V okviru sodelovanja v projektu želi DARS d.d. vplivati na izboljšanje tistih kompetenc zaposlenih, ki pripevajo k učinkovitejšemu in boljšemu delu s strankami (informacije, reševanje reklamacij, prodaja…), k boljšemu vodenju sodelavcev, boljši informacijski pismenosti ter uspešnejšemu soočanju s čustvi in stresom pri delu.

DARS d.d. si prizadeva, da bi vsem svojim uporabnikom nudil kar najbolj celovito in kakovostno storitev v okviru uporabe avtocest. Slednje zahteva, da zaposleni svoje delo opravljajo strokovno, profesionalno in prilagojeno potrebam in zahtevam uporabnikom avtocest. V ta namen DARS d.d. želi izboljšati kompetence in veščine zaposlenih, predvsem vseh tistih poklicnih profilov, ki imajo največ stika pri delu s strankami.

Za realizacijo cilja na področju izboljšanja kompetenc zaposlenih, ki s svojim delom vplivajo neposredno na kakovost opravljene storitve do uporabnika, bo DARS d.d. v prihodnjih letih sistematično deloval v smeri izboljšanja njihovih kompetenc in veščin. Za ta namen ima DARS d.d. predvidena finančna sredstva, prav tako pa bo omogočal zaposlenim udeležbo na različnih usposabljanjih v okviru rednega delovnega časa. Kot partner pa bo svoje strokovno znanje v okviru kompetenčnega centra delil in nudil ostalim partnerskim podjetjem v projektu ter si na ta način prizadeval, da bo kompetenčni center kakovostni poligon za izboljšanje kompetenc in veščin zaposlenih v okviru panožne dejavnosti.

BRCE d.o.o.

 

Brce d.o.o.
Laze 22
4000 Kranj

T: +386 4 233 51 49
E: info@prevozi-brce.si

Z vključenostjo v KOC Logins in sodelovanjem pri izobraževalnih projektih smo nadgradili znanje in dvignili nivo kompetenc na področjih, za katera smo mislili, da jih dodobra obvladamo. Napredek se vidi v naši logistični pisarni, kjer se je učenje tujih jezikov že obrestovalo in pridobljeno znanje tudi uporabljamo. Zaradi boljšega znanja tujih jezikov se lepše predstavimo svojim tujim poslovnim partnerjem. Vozniki so z udeležbo na treningu varne vožnje in izobraževanju o varnem pritrjevanju tovora pridobili ogromno znanja. Zaradi udeležbe pričakujemo v letošnjem letu zmanjšanje poškodb vozil in poškodb tovora.

SIGR d.o.o.
SIGR d.o.o.

SIGR d.o.o.

 

SIGR d.o.o.
Spodnji Plavž 14 f
4270 Jesenice

T: +386 4 581 37 00
E:info@sigr.si

www.sigr.si

Naše podjetje želi sodelovati v kompetenčnem centru, predvsem zaradi možnosti pridobivanja znanja tujih jezikov in znanj s področja vzdrževanja vozil ter zaradi možnosti navezave novih poslovnih partnerstev. Poleg tega v sodelovanju vidimo priložnost za stalno izpopolnjevanje naših zaposlenih, kar bo pripomoglo k dvigu kvalitete naših storitev. Podjetju bodo koristila predvsem znanja s področja organizacije prevozov, poslovanja s tujino in planiranje transporta, priprave ustrezne dokumentacije, dela s strankami, kompetence v skladišču, spoznavanje novih trendov v logistiki.

V podjetju bomo določili osebo, ki bo odgovorna za pravočasen prenos informacij o predvidenih usposabljanjih. Svoje zaposlene bomo vključili v aktivnosti namenjene vzpostavljanju kompetenčnega modela, kasneje pa tudi v različna usposabljanja in izobraževanja. Sodelovali bomo tudi pri promocijskih aktivnostih.

BIZJAK ALEKSANDER, d.o.o.
BIZJAK ALEKSANDER, d.o.o.

BIZJAK ALEKSANDER, prevozi d.o.o.

 

Bizjak Aleksander, prevozi d.o.o.
Spodnji Plavž 14 f
4270 Jesenice

T: +386 4 581 37 00
E:info@sigr.si

www.sigr.si

Naša motivacija za sodelovanje v kompetenčnem centru je predvsem v želji po povečanju vlaganja v razvoj človeških virov in s tem razvijati našo konkurenčno prednost, ohraniti delovna mesta v podjetju, dvigniti raven usposobljenosti in kompetentnosti zaposlenih ter posledično uspešnosti podjetja kot celote.

Zaposlenim v partnerstvu bodo koristila znanja s področja organizacije prevozov, dela s strankami, vodenja podjetja, vzdrževanja vozil in prepoznavanja tehničnih lastnosti in zmogljivosti posameznega vozila, upravljanja voznega parka, varne in varčne vožnje.

Radi bi nadgradili kompetence voznikov, izboljšave pa vidimo tudi na področju upravljanja s časom (time management) in upravljanja zaposlenih.

Zagotovili bomo osebo, ki bo skrbela za komunikacijo in pravočasen prenos informacij za uspešno vodenje projekta. K uspešni izvedbi projekta bomo pripomogli tudi z lastnim finančnim vložkom. Sodelovali bomo pri vzpostavitvi kompetenčnega modela, poskrbeli bomo za prenos naših dobrih praks ter vključevali naše zaposlene v izobraževanja in usposabljanja. Ves čas trajanja projekta bomo skrbeli za promocijo kompetenčnega centra in dvig ugleda panoge v gospodarstvu.

Rail Cargo Logistics d.o.o.
Rail Cargo Logistics d.o.o.

Rail Cargo Logistics, železniška špedicija, d.o.o.

 

Rail Cargo Logistics d.o.o.
Letališka cesta 35
1000 Ljubljana

T: +386 1 586 87 55
E: railway.rcl.sl@railcargo.com

www.railcargologistics.si

 

Podjetje želi sodelovati v kompetenčnem centru predvsem zato, da pridobi dodatna znanja, ki so relevantna za konkurenčnost. Podjetje je partner v kompetenčnem centru in bo svoje sodelavce vključevalo v vsa potrebna usposabljanja, tudi notranja, sodelovalo bo pri oblikovanju strokovnih vsebin usposabljanj.

Radi bi se izboljšali predvsem na strokovnih področjih in na razvoju vseh splošnih kompentenc, s čimer smo lahko bolj konkurenčni. Podjetje bo s partnerji v kompetenčnem centru delilo predvsem izkušnje na področju organizacije in izvajanja železniških prevozov. Sodelovalo bo pri pripravi in izpopolnitvi modela kompetenc, pri ocenjevanju razvitosti kompetenc in analizi napredka. Sodelovali bomo tudi pri pripravi in izvedbi usposabljanj organizatorjev železniškega prometa.

SIGR d.o.o.

 

SIGR d.o.o.
Spodnji Plavž 14 f
4270 Jesenice

T: +386 4 581 37 00
E:info@sigr.si

www.sigr.si

Naše podjetje želi sodelovati v kompetenčnem centru, predvsem zaradi možnosti pridobivanja znanja tujih jezikov in znanj s področja vzdrževanja vozil ter zaradi možnosti navezave novih poslovnih partnerstev. Poleg tega v sodelovanju vidimo priložnost za stalno izpopolnjevanje naših zaposlenih, kar bo pripomoglo k dvigu kvalitete naših storitev. Podjetju bodo koristila predvsem znanja s področja organizacije prevozov, poslovanja s tujino in planiranje transporta, priprave ustrezne dokumentacije, dela s strankami, kompetence v skladišču, spoznavanje novih trendov v logistiki.

V podjetju bomo določili osebo, ki bo odgovorna za pravočasen prenos informacij o predvidenih usposabljanjih. Svoje zaposlene bomo vključili v aktivnosti namenjene vzpostavljanju kompetenčnega modela, kasneje pa tudi v različna usposabljanja in izobraževanja. Sodelovali bomo tudi pri promocijskih aktivnostih.

BIZJAK ALEKSANDER, prevozi d.o.o.

 

Bizjak Aleksander, prevozi d.o.o.
Spodnji Plavž 14 f
4270 Jesenice

T: +386 4 581 37 00
E:info@sigr.si

www.sigr.si

Naša motivacija za sodelovanje v kompetenčnem centru je predvsem v želji po povečanju vlaganja v razvoj človeških virov in s tem razvijati našo konkurenčno prednost, ohraniti delovna mesta v podjetju, dvigniti raven usposobljenosti in kompetentnosti zaposlenih ter posledično uspešnosti podjetja kot celote.

Zaposlenim v partnerstvu bodo koristila znanja s področja organizacije prevozov, dela s strankami, vodenja podjetja, vzdrževanja vozil in prepoznavanja tehničnih lastnosti in zmogljivosti posameznega vozila, upravljanja voznega parka, varne in varčne vožnje.

Radi bi nadgradili kompetence voznikov, izboljšave pa vidimo tudi na področju upravljanja s časom (time management) in upravljanja zaposlenih.

Zagotovili bomo osebo, ki bo skrbela za komunikacijo in pravočasen prenos informacij za uspešno vodenje projekta. K uspešni izvedbi projekta bomo pripomogli tudi z lastnim finančnim vložkom. Sodelovali bomo pri vzpostavitvi kompetenčnega modela, poskrbeli bomo za prenos naših dobrih praks ter vključevali naše zaposlene v izobraževanja in usposabljanja. Ves čas trajanja projekta bomo skrbeli za promocijo kompetenčnega centra in dvig ugleda panoge v gospodarstvu.

Rail Cargo Logistics, železniška špedicija, d.o.o.

 

Rail Cargo Logistics d.o.o.
Letališka cesta 35
1000 Ljubljana

T: +386 1 586 87 55
E: railway.rcl.sl@railcargo.com

www.railcargologistics.si

 

Podjetje želi sodelovati v kompetenčnem centru predvsem zato, da pridobi dodatna znanja, ki so relevantna za konkurenčnost. Podjetje je partner v kompetenčnem centru in bo svoje sodelavce vključevalo v vsa potrebna usposabljanja, tudi notranja, sodelovalo bo pri oblikovanju strokovnih vsebin usposabljanj.

Radi bi se izboljšali predvsem na strokovnih področjih in na razvoju vseh splošnih kompentenc, s čimer smo lahko bolj konkurenčni. Podjetje bo s partnerji v kompetenčnem centru delilo predvsem izkušnje na področju organizacije in izvajanja železniških prevozov. Sodelovalo bo pri pripravi in izpopolnitvi modela kompetenc, pri ocenjevanju razvitosti kompetenc in analizi napredka. Sodelovali bomo tudi pri pripravi in izvedbi usposabljanj organizatorjev železniškega prometa.

BLG CarShipping Koper d.o.o.
BLG CarShipping Koper d.o.o.

BLG CarShipping Koper d.o.o.

 

BLG CarShipping Koper d.o.o.
Ankaranska cesta 5b
6000 Koper

T: +386-5630-1592
E: koper.office@blg.si

www.blg-logistics.com

 

Sodelovanja v kompetenčnem centru si želimo zaradi pomanjkljive ponudbe usposabljanj s področja logistike, predvsem takih, povezanih s specifiko koprskega pristanišča. Želimo si, da bi sodelovanje pripomoglo k izboljšanju kompetenc zaposlenih in s tem povečalo učinkovitost delovnega procesa.

Zaposlene si želimo dodatno izobraziti na področju logistike, a tudi na področjih zakonodaje, marketinga, prodaje, računalniških znanj in znanj tujih jezikov.

V podjetju si želimo predvsem izboljšavo na področju digitalizacije logistike in menimo, da bi k uspešni izvedbi projekta prispevali s prenosom dobrih praks. Sodelovali bomo pri pripravi modela kompetenc in pri usposabljanjih.

Globus, d.o.o. Koper
Globus, d.o.o. Koper

GLOBUS, Pomorska agencija, d.o.o. Koper

 

Globus, pomorska agencija, d.o.o. Koper
Krpanova 11, p.p. 290
6000 Koper

T: +386 5 612 50 00
E: globus.info@atnet.si

www.globus-kp.si/sl/

 

V projektu si želimo sodelovati zaradi pridobitve manjkajočega znanja na področju logistike. V projektu želimo razvijati kadre na področju logistike, tujih jezikov, dodatna usposabljanja pri sprejemu in odpremi blaga, posebej pri uporabni novejše tehnologije. Kot podjetje bi se radi izboljšali na področju povečevanja storitev na tujih trgih, z vključevanjem v mrežne povezave v špedicijskem in pomorskem prometu.

Udeleževali se bomo predavanj, ki so vezana na naše delovanje, hkrati pa bomo sodelovali v delu in nudili pomoč kompetenčnemu centru.

BLG CarShipping Koper d.o.o.

 

BLG CarShipping Koper d.o.o.
Ankaranska cesta 5b
6000 Koper

T: +386-5630-1592
E: koper.office@blg.si

www.blg-logistics.com

 

Sodelovanja v kompetenčnem centru si želimo zaradi pomanjkljive ponudbe usposabljanj s področja logistike, predvsem takih, povezanih s specifiko koprskega pristanišča. Želimo si, da bi sodelovanje pripomoglo k izboljšanju kompetenc zaposlenih in s tem povečalo učinkovitost delovnega procesa.

Zaposlene si želimo dodatno izobraziti na področju logistike, a tudi na področjih zakonodaje, marketinga, prodaje, računalniških znanj in znanj tujih jezikov.

V podjetju si želimo predvsem izboljšavo na področju digitalizacije logistike in menimo, da bi k uspešni izvedbi projekta prispevali s prenosom dobrih praks. Sodelovali bomo pri pripravi modela kompetenc in pri usposabljanjih.

GLOBUS, Pomorska agencija, d.o.o. Koper

 

Globus, pomorska agencija, d.o.o. Koper
Krpanova 11, p.p. 290
6000 Koper

T: +386 5 612 50 00
E: globus.info@atnet.si

www.globus-kp.si/sl/

 

V projektu si želimo sodelovati zaradi pridobitve manjkajočega znanja na področju logistike. V projektu želimo razvijati kadre na področju logistike, tujih jezikov, dodatna usposabljanja pri sprejemu in odpremi blaga, posebej pri uporabni novejše tehnologije. Kot podjetje bi se radi izboljšali na področju povečevanja storitev na tujih trgih, z vključevanjem v mrežne povezave v špedicijskem in pomorskem prometu.

Udeleževali se bomo predavanj, ki so vezana na naše delovanje, hkrati pa bomo sodelovali v delu in nudili pomoč kompetenčnemu centru.