Kompetenčni center

Kompetenčni center Logins združuje 11 malih in srednjih ter 6 velikih podjetij, ki že vrsto let uspešno delujejo na področju logistike. Med njimi so podjetja, ki predstavljajo steber slovenske logistične panoge in imajo pomembno vlogo v slovenskem gospodarstvu. Projekt je edinstven v smislu vseslovenskega združevanja in tesnega sodelovanja podjetij z vseh področij logistike, ki predstavljajo vezne člene v logistični verigi od nosilcev poslov, pomorskih agentov, carinskih zastopnikov, špediterjev, uvoznikov ter prevoznikov (cestnih, letalskih, pomorskih) in drugih izvajalcev celostnih logističnih storitev in spremljevalnih prometnih dejavnosti. Delovanje kompetenčnega centra bo omogočilo zbliževanje zaposlenih znotraj različnih podjetij in iskanje sinergičnih kompetenc zaposlenih ter s tem tesnejše poslovno sodelovanje in večji prenos znanja med podjetji, kar bo prineslo pozitivne učinke panogi. S sodelovanjem, izmenjavo izkušenj, znanj in dobrih praks, enotno kadrovsko podporo in prenosom informacij o potrebah po znanju in zaposlovanju v panogi, bo delovanje partnerstva učinkovito prispevalo k razvoju panoge, ki je nujno potrebna za uspeh in globalno pozicioniranje proizvodov slovenske industrije, ki jih izpostavlja tudi S4.

S projektom bomo nadaljevali in nadgradili delo dveh kompetenčnih centrov, ki sta uspešno delovala v obdobju 2013 – 2015; Kompetenčni center Logins in Kompetenčni center Logistika. Specifični cilj »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela« bo kompetenčni center Logins zasledoval najprej z nadgradnjo obstoječega modela kompetenc, ki smo ga razvili v prejšnjem obdobju delovanja. Kompetenčni model bo pripomogel k razvoju in dvigu enotnega standarda znanj in spretnosti ključnih kadrov v logistiki, ki so in bodo v luči svetovnih razvojnih trendov logistike v prihodnje potrebne za doseganje mednarodne konkurenčnosti podjetij, še posebej na področju S4.  Izbrana izobraževanja bodo načrtovana tako, da bodo zmanjšala zaznane primanjkljaje kompetenc zaposlenih in ciljno usmerjena ter usklajena z razvojnimi strategijami in načrtovanimi poslovnimi izboljšavami posameznih podjetij.

Profili

Projekt vzpostavitve kompetenčnega centra bo v veliki meri prispeval k profesionalnemu in učinkovitemu pristopu zmanjševanja primanjkljajev na kadrovskem področju ter doseganju tako organizacijske kot panožne odličnosti.

V panogi kot ključno pomembne izpostavljamo predvsem naslednje profile zaposlenih:

 • organizator logističnega procesa,
 • upravljavec prekladalne in transportne mehanizacije,
 • skladiščnik,
 • komercialist,
 • voznik

Navedeni profili zaposlenih s svojimi kompetencami predstavljajo temelj panožne dejavnosti za vsakega izmed navedenih partnerjev. Njihovo izobraževanje in usposabljanje bo izključno namenjeno pridobivanju profesionalnih znanj in veščin, ki jih zaposleni potrebujejo in jih bodo potrebovali tudi v prihodnosti.

Skupni interesi

Projekt Kompetenčni center Logins je odgovor na potrebe podjetij, ki so združena v panogo logistike s področja razvoja ustreznih znanj in veščin za uspešno poslovanje. Logistika je storitvena panoga, kjer so zaposleni glavni vir za doseganje poslovnih rezultatov. Potrebe po ustrezni usposobljenosti zaposlenih na področju logistike se kažejo predvsem kot pritisk na slovenska podjetja po zagotavljanju konkurenčnosti na mednarodnem logističnem trgu.

Skupni interesi partnerstva so:

 • vzpostavitev sistema stalnega strokovnega usposabljanja,
 • priprava modela kompetenc za ključne panožne profile,
 • razvijanje in uvajanje modela mentorstev v podjetja,
 • mreženje in razvoj novih poslovnih odnosov,
 • prenos dobre prakse med podjetji,
 • dvig ugleda panoge,
 • sodelovanje z izobraževalno sfero za sooblikovanje poklicnih standardov in katalogov znanj za panožne profile,
 • dolgoročno razvoj novih poslovnih modelov, optimizacija poslovanja, nižanje stroškov, povečevanje obsega poslovanja, dvigovanje dodane vrednosti in večja konkurenčnost.

Cilji

 • implementiran model panožnih kompetenc,
 • zmanjševanje neskladja med trenutno razvitimi kompetencami zaposlenih in zahtevano stopnjo razvitosti posamezne kompetence za mednarodno konkurenčno poslovanje
 • pridobivanje specifičnih znanj in veščin zaposlenih v panogi,
 • združevanje panožnega interesa na področju kompetenčnega razvoja kadrov,
 • enotni pristop k razvoju kadrov v okviru panoge,
 • prenos dobrih praks uvajanja izboljšav razvoja kadrov med organizacijami v panogi.
 • kroženje znanja v okviru panoge,
 • uvedba sistema mentorstev, ki bo omogočil prenos znanja znotraj podjetij in torej na trajnejši način odgovoriti na potrebo po ustrezni usposobljenosti,
 • večja konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu,
 • razvoj informacijska podpore/digitalne platforme za sistematičen  razvoj kadrov v podjetjih partnerstva
 • nižji stroški izobraževanja in usposabljanja,
 • dolgoročno partnersko sodelovanje z razširitvijo omrežja partnerjev (druge gospodarske organizacije s panoge, izobraževalna sfera in končni uporabniki),
 • izboljšano sodelovanje z izobraževalno sfero (šole, univerze, izobraževalne institucije, druge strokovne institucije s področja izobraževanja odraslih)
 • vzpostavitev osnove za prenovo programov usposabljanja in predlog za nove ali prenovo obstoječih poklicnih standardov
 • promocija poklicev v panogi in zvišanja interesa za zaposlitev na ključnih panožni področjih,
 • dviga ugleda panoge,
 • stalna izmenjava dobrih praks in izkušenj med partnerji,
 • povezovanje v SRIP mobilnost,
 • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju,
 • trajnostno delovanje Kompetenčnega centra; nadaljevanje aktivnosti in sodelovanje ped partnerji tudi po koncu obdobja financiranja.

Rezultati

Rezultati projekta se bodo v partnerskih podjetjih realizirali v obliki izdelanega kompetenčnega modela, ki bo služil kot podlaga za nadaljnji razvoj kadrov v skladu z aktualnimi potrebami po znanjih in veščinah v podjetju in na mednarodno primerljivi ravni. Implementiran kompetenčni model bo omogočal stalno strokovno usposabljanje za doseganje ustrezne ravni usposobljenosti zaposlenih. Na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja delovanja kompetenčnega centra, predpostavljamo, da bo dolgoročno vlaganje v usposabljanje in razvoj kadrov prispevalo k večji motiviranosti zaposlenih, večji učinkovitosti in inovativnosti pri delu in večji samoiniciativnost zaposlenih. Zaposleni bodo postali še bolj odprti do sprememb, bolj fleksibilni pri razmišljanju in zato bolj dovzetni do izboljšav. Napredek v razvoju kadrov se bo tako neposredno odrazil v optimizaciji delovnih procesov, večji učinkovitosti organizacije in s tem boljšim poslovnim rezultatom.

K učinkovitejšemu razvoj kadrov v podjetjih bo prispeval tudi razvoj modela mentorstev, kot eden temeljnih ukrepov

medgeneracijskega prenosa znanj, veščin in spretnosti, ki bo omogočil prenos znanja znotraj podjetij in s tem na trajnejši način odgovoriti na potrebo po ustrezni usposobljenosti. Strokovno izobraženi mentorji so ključ do medgeneracijskega prenosa znanj, veščin in spretnosti in pomenijo pomemben dejavnik pri razvoju podjetja. Na ta način bodo podjetja zagotovila dolgoročno in stalno strokovno usposabljanje in hkrati znižala stroške za usposabljanje zaposlenih.

Projekt bo doprinesel tudi k zagotavljanju dovolj strokovno usposobljenega kadra, ki odgovarja potrebam

gospodarstva. V ta namen se kompetenčni center Logins namerava povezati z izobraževalnimi inštitucijami in strokovnimi inštitucijami s področja izobraževanja odraslih ter sodelovati pri posodobitvi izobraževalnih programov in programov usposabljanj. V okviru projekta bomo pripravili predlog za nov poklicni standard oziroma posodobitev kataloga znanj najmanj ene nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK špediter in/ali NPK skladiščnik), ki bo temeljila na razvoju e-mobilnosti.

Mreženje podjetij na posameznih prednostnih področjih uporabe ter prenos znanja in dobrih izkušenj na področju upravljanja s človeškimi viri, spodbujanja inovativnosti, internacionalizacije ter prenove poslovnih modelov, bo prispevalo k povečevanju dodane vrednosti s spodbujanjem oblikovanja novih organizacijskih in poslovnih modelov, s katerimi bodo podjetja razvijala in dosegala konkurenčno prednost na mednarodnih trgih.

Razvoj kadrov znotraj kompetenčnega centra Logins bo prispevalo k večji konkurenčnosti slovenske logistične  panoge, kar bo istočasno omogočalo povečanje konkurenčnosti slovenske industrije mobilnosti in celotnega gospodarstva. Aktivnosti Kompetenčnega centra Logins bodo naslavljale tudi optimizacijo delovnih procesov in razvoj kadrov na področju načrtovanja prevozov v vse bolj zahtevnem mednarodnem okolju, kjer se uveljavljajo vse bolj zahtevni modeli dobav. Kakovost, učinkovitost in odličnost pogojujejo ljudje, zato bo delovanje Kompetenčnega centra Logins doprineslo k izboljšanju rezultatov izračuna slovenskega LPI in konkurenčnosti slovenske logistike.

Predvideni kvantitativni učinki Kompetenčnega centra Logins, neposredno povezani z izvajanjem usposabljanj in drugih ciljnih aktivnosti projekta, na ravni celotnega partnerstva so povečanje obsega poslovanja za najmanj 7 % in povečanje dobička EBITDA za 10 %. Te učinke bomo lahko začeli meriti po zaključenem dvoletnega obdobja izvajanja usposabljanj.