Panožni profili in programi

Panožni profili

Projekt vzpostavitve kompetenčnega centra bo v veliki meri prispeval k profesionalnemu in učinkovitemu pristopu zmanjševanja primanjkljajev na kadrovskem področju ter doseganju tako organizacijske kot panožne odličnosti.

V panogi kot ključno pomembne izpostavljamo predvsem naslednje profile zaposlenih:

 • organizator logističnega procesa,
 • upravljavec prekladalne in transportne mehanizacije,
 • skladiščnik,
 • komercialist,
 • voznik

Navedeni profili zaposlenih s svojimi kompetencami predstavljajo temelj panožne dejavnosti za vsakega izmed navedenih partnerjev. Njihovo izobraževanje in usposabljanje bo izključno namenjeno pridobivanju profesionalnih znanj in veščin, ki jih zaposleni potrebujejo in jih bodo potrebovali tudi v prihodnosti.

Organizator logističnega procesa

Profil združuje delovna mesta s področja logistične operative, to so npr. organizatorji transporta, organizatorji in specialisti logistike, dispečerji, disponenti, logisti, špediterji, carinski deklaranti, logisti/referenti v skladiščnih pisarnah, delovodje, vodje izmen, operativni koordinatorji, pomorski agenti, vodje prometa, koordinator prometa, operaterji v tehničnem centru, koordinatorji reda letenja, operaterji v gasilskem centru ipd.

Skupno področje dela je vsem logistična operativa.

Opis del vključuje predvsem: komercialno obdelavo pozicij, kalkuliranje stroškov in opravljanje operativnih del s področja logistike v skladu z zakoni in drugimi predpisi, korespondenca in kontaktiranje s strankami ter dobavitelji, zbiranje, obdelava dokumentacije za sprejem, carinjenje in odpremo blaga, kontrola dokumentacije po opravljenem postopku, kontrola blaga in prevoznih sredstev, nadzor nad manipulacijami z blagom in poročanje, kontrola dokumentacije in uveljavljanje provizij in drugih bonitet, sestavljanje in podpisovanje postopkov carinske dokumentacije, v skladu s pooblastili, prevoznih listin ter ostale dokumentacije, reševanje reklamacijskih zahtevkov in zapisnikov, priprava in likvidiranje stroškov in obračun s stranko, zavarovanje plačil, spremljanje plačil strank ter sodelovanje pri izterjavi dolgov, sklepanje dogovorov s strankami glede organizacije in stroškov pri organizaciji logistične storitve, spremljanje vseh predpisov, sprememb in ostalih novosti s področja dela in skrb za zakonitost poslovanja, zbiranje, proučevanje in priprava zahtevnejših kalkulacij ter ponudb za organizacijo logistične storitve ter strokovnih analiz, pridobitev, priprava ustrezne dokumentacije za izvedbo logistične storitve, sodelovanje s sodelavci pri razreševanju komercialno operativnih problemov, proučevanje prevoznih poti, določanje osnov za sklepanje pogodb za izvajanje logistične storitve, odgovornost za izbiro ustreznih dobaviteljev, transportnih sredstev in opreme, ki se uporablja pri izvedbi logistične storitve, planiranje, organizacija in spremljanje izvedbe  poslov, urejanje provizij in bonitet, zavarovanj, skrb za racionalizacijo delovnih postopkov oz. procesov ter izvedbo potrebnih izboljšav, sodelovanje pri razvoju informacijske podpore, izboljšavi programov, idr.

Upravljavec prekladalne in transportne mehanizacije ter voznik

Ta profil vključuje viličariste, žerjaviste, voznike vseh kategorij vozil, voznike v domačem in mednarodnem prevozu, voznike železniških in kombiniranih cestno železniških vozil, pilote ipd.

Poglavitne naloge tega profila so rokovanje z ustrezno mehanizacijo oziroma transportnimi sredstvi kot so rokovanje z viličarji, cestnimi transportnimi vozili, železniškimi vozili, manipulatorji, nakladalci, prekladalci, dvigali, drugimi prekladalnimi stroji skladno z navodili za rokovanje, v skladu s prometnimi predpisi, zakoni in navodili, opravljanje raznovrstnih manipulacij z blagom: razkladanje, nakladanje, skladiščenje, komisioniranje, sortiranje, prevoz skladno z navodili in spremljajočo dokumentacijo, sortiranje blaga po vrstah in prejemnikih ter skrb za pravilno uskladiščenje in nakladanje, skrb za vzdrževanje in tehnično brezhibnost vozila, stroja, skrb za pravilno izpolnjevanje, potrjevanje in pravočasno izročitev dokumentacije, ugotavljanje stanja in količine tovora, primernost transportne embalaže ter  skrb za pravilnost nakladanja glede na vrsto in težo blaga, ter pravilno  razporeditev na  vozilo, skrb za racionalno porabo goriva, odpravljanje manjših okvar, odgovornost za blago, količino, poškodbe, pravočasen prevoz, razklad, naklad, pretovor in izročitev blaga.

Skladiščnik

Skladiščnik je panožni profil, ki združuje delovna mesta kot so skladiščnik, skladiščnik  koordinator, vodja skladišča, ipd. Sistemizacija delovnega mesta je odvisna od velikosti partnerja. Opis del oziroma področja dela je sledeči:

-              sprejem in izročitev blaga,

-              skrb za stanje blaga, urejeno dokumentacijo in evidence, odgovornost za skladnost knjižnega stanja z dejanskim,

-              na podlagi dobavnic ali drugih dokumentov kontrolira šifre artiklov in jih namešča na določena predvidena mesta, prav tako jih tudi izskladiščuje, tudi z uporabo viličarja,

-              vnos podatkov v ustrezne programe in izpis ustreznih poročil

-              sprejem in izročitev dokumentacije drugih blagovnih listin, poročil in morebitnih zapisnikov za manipulacijo z blagom,

-              priprava blaga za distribucijo,  

-              nadzor nad manipulacijami z blagom po spremljajoči dokumentaciji,

-              komisioniranje, kontrola komisionov,

-              ugotavljanje in obveščanje nadrejenih o poškodbah pošiljk, manku ter višku blaga,

-              reševanje reklamacij,

-              kontaktiranje s strankami, sodelavci za operativna dela,

-              evidentiranje zasedenosti skladiščnih prostorov,

-              analitično pripravljanje podatkov po nalogih,

-              kontrola porabe materiala,

-              skrbi za urejenost transportnih sredstev pri opravljanju skladiščno transportnih manipulacij,

-              optimizacija skladiščnih kapacitet,

-              dnevno planiranje dela v delokrogu, v skladišču,

-              koordinacija dela z ostalimi službami v enoti, idr.

Komercialist

V tem panožnem profilu so združena delovna mesta v podjetjih partnerstva kot npr. komercialist, vodja prodaje, prodajalec, produktni vodja, vodja logistične enote oziroma profitnega centra.

Opis delovnega mesta oziroma področja dela je sledeči:

-              samostojno spremljanje in proučevanje tržišča, konkurence ter pridobivanje špediterskih, logističnih, agencijskih in transportnih poslov pri strankah,

-              pripravljanje kalkulacij, ponudb in sestavljanje zahtevnejših pogodb za izvajanje logističnih storitev,

-              izdelava kompleksnih ponudb za celovito ponudbo logističnih storitev  in vodenje projektov,

-              sodelovanje s strankami in operativnimi izvajalci del, zagotavljanje koordiniranega delovanja med različnimi operativnimi oddelki izvajalci logistične operative,

-              spremljanje predlogov in reklamacij komitentov in posredovanje le-teh pristojnim ter nudenje strokovne pomoči pri njihovem reševanju,

-              spremljanje predpisov, sprememb in ostalih novosti s področja logistike in skrb za zakonitost poslovanja,

-              zagotavljanje vnosa in ažurnosti podatkov iz pogodb v ustreznih informacijskih aplikacijah,

-              odgovornost za izterjavo dolgov za zavarovanje plačil,

-              koordinacija zaposlenih v operativi logističnega procesa,

-              zagotavljanje uspešnosti poslovanja in doseganje poslovnih načrtov.

Področja usposabljanj pri posameznih profilih

Organizator logističnega procesa 

Profil združuje delovna mesta s področja logistične operative, to so npr. organizatorji transporta, organizatorji in specialisti logistike, dispečerji, disponenti,  logisti, špediterji, carinski deklaranti, logisti/referenti v skladiščnih pisarnah, pomorski agenti… Podjetja v partnerstvu imamo različno organizacijsko strukturo in različno število zaposlenih tako da so te funkcije ponekod združene v enem človeku, ponekod je za specifičen segment specializiranih več oseb. Področje dela združujejo ključne kompetence na katerih partnerstvo beleži primanjkljaj oziroma je potrebno konstantno usposabljanje in sledenje sprememb: spoznavanje novih trendov v logistiki, planiranje transporta v sodobnih okoljih, upravljanje voznega parka, znanja s področja tehnologije prometa, zakonodaja s področja prevoza nevarnih snovi, poznavanje carinske in transportne zakonodaje in dokumentacije, splošni pogoji špediterskega poslovanja, zavarovanje plačil in tovora, izterjave dolgov, splošnih pogojev poslovanja špediterjev, varnostnih inženirjev, strokovnjakov s carinskega področja, informacijske aplikacije za podporo logističnih procesov, poznavanje novih tehnologij, specifike posamezne vrste transporta in transportne dokumentacije,  incoterms klavzule, poznavanje zahtev carinskih in drugih inšpekcijskih organov (fitosanitarne, veterinarske,…), znanje tujih poslovnih jezikov, znanje strokovne konverzacije v tujem jeziku, poznavanje računalniških programov, telefonska komunikacija, motivacija, fleksibilnost, zavzetost, etika, timsko delo, reševanje konfliktov in komunikacija, skrb za zdravje na delovnem mestu. Partnerji izpostavljajo zaznani kompetenčni primanjkljaj zaposlenih starejših od 50 let tudi na področju IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije), kar je osnovna kompetenca na tem panožnem profilu. Projekt bo omogočil sistematično izvedbo usposabljanja (podprto z merilnimi instrumenti) ter ustrezno usposobljenost zaposlenih na teh ključnih kompetencah s čimer bo večja njihova zaposljivost, prilagodljivost in učinkovitost pa tudi konkurenčnost in fleksibilnost podjetij.

 

Upravljavec transportne in prekladalne mehanizacije in voznik

Ta profil vključuje različne ožje podprofile za katere bomo izdelali kompetenčne podprofile kot so viličaristi, žerjavisti, vozniki vseh kategorij v domačem in mednarodnem prevozu ipd.

Pomemben del logističnega procesa je transport (tovorni promet, prekladanje, raztovor, natovor, fizični prevoz različnega blaga…), za kar je potrebna pridobitev in obnavljanje zakonsko zahtevanih licenc in drugih znanj, npr. ADR, Haccap, izredni prevozi, izpiti za posamezne stroje, vozila,… Gre za delovna mesta s povečanim tveganjem za nastanek poškodb in nesreč, zato so še posebej pomembna usposabljanja za povečevanje varnosti in zdravja delavcev, kar pozitivno vpliva tudi na daljšo dobo sposobnosti za opravljanje dela, manj  bolniških odsotnosti, manjše tveganje...  Aktualne vsebine usposabljanj so tako: varne in pravilne uporabe delovnih sredstev, privezovanje tovora, prevoz nevarnih snovi, skrb za vzdrževanje zdravja na delovnem mestu, vzdrževanje vozil in opreme… Primanjkljaj kompetenc s katerim se srečujejo vozniki in drugi upravljavci transportne in prekladalne mehanizacije je povezan tudi s področjem varne in ekonomične vožnje, poznavanjem aktualne zakonodaje s področja (uporaba tahografov, prometni predpisi, signalizacija…),  znanja tujega jezika, saj večinoma prevoze opravljajo v številne Evropske države in tudi širše ter učinkovite komunikacije s sodelavci, nadrejenimi in naročniki.

 

Skladiščnik

Skladiščnik je panožni profil, ki združuje delovna mesta kot so skladiščnik koordinator, vodja skladišča, ipd. Ključne kompetence na tem delovnem področju, ki jih bomo razvijali so kompetence s področja varnosti in zdravja pri delu, ekologije, sistematično ravnanje z odpadki, učinkovita koordinacija ostalih zaposlenih v delovnem procesu skladiščenja, blagoznanstvo, ravnanje z nevarnimi snovmi, Haccap, urejenost in gospodarnost, upravljanje skladiščne dokumentacije in informacijske podpore za skladiščno poslovanje, znanja tujih jezikov, računalniške in digitalne kompetence, komunikacija, timsko delo.

 

Komercialist

Logistična podjetja delimo svoje procese v grobem na operativo in komercialo. Komercialist ne more biti oseba brez nekaj letnih izkušenj s področja logistične operative. Komercialisti so zato najbolj izkušeni hkrati pa tudi najbolj prodorni posamezniki, ki so na področju logistike že dobro usposobljeni. Zaznani primanjkljaj kompetenc na tem profilu v podjetjih partnerstva je predvsem tekoče poslovno znanje različnih tujih jezikov, kompetenc s področja trženja in vodenja prodaje, poslovnih pogajanj in timskega dela. V tem panožnem profilu so združena delovna mesta kot npr. komercialist, vodja prodaje, prodajalec, vodja/direktor logistične enote, izvršni direktor za prodajo. Ta profil zaposlenih mora biti predvsem osebnostno primeren in usposobljen za delo z različnimi ljudmi in iskanje poslovnih priložnosti. Poslovne priložnosti so tudi strokovne konference ali gospodarske delegacije v tujini.

To so ključni zaposleni v panogi saj je to profil, ki zagotavlja delo in možnosti za razvoj vsem ostalim navedenim panožnim profilom. Skozi sistematičen sistem kompetenčnega modela razvoja kadrov bi optimizirali selekcijo in pospešili karierne poti ključnih zaposlenih ter s tem povečali tudi njihovo zavzetost.

 

Na ravni celotnega partnerstva bomo velik poudarek namenili tudi razvoju mehkih veščin. Danes različne mednarodne raziskave, usmerjene v zaposljivost in razvoj posameznika kot ključne kompetence, ki bodo v prihodnosti vse bolj pomembne, med drugim izpostavljajo učinkovito komuniciranje v maternem in tujem jeziku, sodelovanje, timsko udejstvovanje, sprejemanje odločitev,  prevzemanje odgovornosti, pozitivna naravnanost do dela,  samostojno delo in samozaupanje. Prav tako se ob uvajanju novih poslovnih modelov povečuje tudi potreba po osvajanju novih znanj s področja vodenja, projektnega vodenja, ekonomije in mehkih veščin upravljanja ljudi. Z razvojem teh ključnih kompetenc zaposlenih bomo dosegli večjo povezanost kolektiva, boljše odnose in večjo motiviranost zaposlenih in s tem tudi večje zavedanje o pozitivnih učinkih izobraževanj.

Modeli kompetenc

V projektu vidimo skupno priložnost za kakovostnejši in učinkovitejši razvoj ključnih kadrov ter njihovih kompetenc.

Ciljne skupine kompetenčnega centra sovpadajo s ključnimi profili v panogi:

 • organizator logističnega procesa,
 • voznik
 • upravljavec prekladalne in transportne mehanizacije,
 • skladiščnik,
 • komercialist

 

Navedeni profili zaposlenih s svojimi kompetencami predstavljajo temelj panožne dejavnosti za vsakega izmed navedenih partnerjev. Njihovo izobraževanje in usposabljanje bo izključno namenjeno pridobivanju profesionalnih znanj in veščin, ki jih zaposleni potrebujejo in jih bodo potrebovali tudi v prihodnosti.

Partnerska podjetja ugotavljajo skupno potrebo po:

 • vzpostavitvi sistema stalnega strokovnega usposabljanja,
 • pripravi modela kompetenc za ključne panožne profile,
 • razvijanju in uvajanju modela mentorstev v podjetja,
 • mreženju in razvoju novih poslovnih odnosov,
 • prenosu dobre prakse med podjetji,
 • dvigu ugleda panoge,
 • sodelovanje z izobraževalno sfero za sooblikovanje poklicnih standardov in katalogov znanj za panožne profile,
 • dolgoročnem razvoju novih poslovnih modelov, optimizacija poslovanja, nižanje stroškov, povečevanje obsega poslovanja, dvigovanje dodane vrednosti in večja konkurenčnost.

 

Pri opredeljevanju kompetenc iz splošnih prehajamo k vedno bolj specifičnim. Kompetence opredeljujejo pričakovano kakovost ob uspešnem izhodu iz izobraževalnega programa, programa usposabljanja ali izpopolnjevanja.

Kompetence ne izhajajo le iz trenutnega stanja. Zavedati se moramo, da so to pričakovani trendi   zato moramo v izobraževalne vsebine vključiti tudi trende in podatke, ki so nam na voljo na podlagi kazalcev, vključno s trenutnim in napovedanim razvojem v dejavnosti.

Splošne kompetence so osnova, ki dajo splošno znanje in razgledanost,  potrebno za vključitev v organizacijo in splošno ''socializacijo'' v organizaciji, torej gre bolj za teoretično obarvane kompetence. Splošne kompetence zaposleni pridobijo v okviru teoretičnega dela izobraževalnega programa.

Poklicno specifične kompetence pa so dejansko obvladovanje ozko specifičnih teoretičnih podlag in določenih del, nalog, operacij na ožjem področju. Pri opredelitvi poklicno specifičnih kompetenc si lahko pomagamo z internimi opisi del in nalog za določen poklic, in jih zapišemo v obliki zmožnosti za samostojno, učinkovito in kvalitetno opravljanje poklica.

Zaposleni, opredeljeni v panožne profile se bodo usposabljali s področja mehkih veščin, komunikacije v tujih jezikih, vodenja, e-mobilnosti, varnosti in zdravja pri delu, varne in varčne vožnje, tovora in blaga, zakonodaje v logistiki in druge regulative s področja dela, timskega dela, energetike in okolja v logistiki, računovodskega področja, financ in DDV, nevarnega tovora, skladiščenja in pretovora, poslovnih pogajanj, coaching, IT usposabljanja, standardov kakovosti, trženja in prodaje, kriznega upravljanja, računovodskih standardov in finančnih analiz, veščin vodenja in komunikacije, obračuna plač in potnih nalogov, motivacijskih treningov, pedagoško andragoškega usposabljanja za prenos znanja, reševanja konfliktov, tečaji iz programskih orodij, usposabljanja iz pritrjevanja tovora, obvladanja stresa in psihofizične sposobnosti, retorike in javnega nastopanja, obvladovanja logističnih procesov, znanja upravljanja poslovnih procesov, obvladovanja carinskega poslovanja, strokovna znanja s posameznega področja dela, znanja upravljanja prevoznih in manipulativnih sredstev,…

Organizacijsko bomo programe usposabljanja izvajali v skladu z navodili projekta. Pri razvrščanju smo uporabili tri vodila: usposabljanja za strokovna znanja, usposabljanja za učenje tujih jezikov in usposabljanja za mehke veščine, vsi programi usposabljanja pa so povezani s posameznimi kompetenčnimi profili. Programi usposabljanja imajo namen pridobitve tako teoretičnega kot praktičnega znanja uporabnega na izbranih poklicnih profilih v podjetjih partnerstva.