Kompetenčni center za logistiko

Več o nas

Aktualno

LOGINS - Kompetenčni center za logistiko

Vedno več organizacij se zaveda, da zaposleni, njihova znanja, spretnosti in kompetence, predstavljajo tisto konkurenčno prednost, ki je tehnologija ne more več zagotavljati v tolikšni meri kot v preteklosti.

Prav tako so cele panoge odvisne od kadrov, ki prihajajo iz izobraževalnega sistema, zato čutijo vedno večjo potrebo po aktivnem vključevanju v oblikovanje poklicnih standardov, izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Osnova za to pa je izdelana analiza stanja in potreb delodajalcev po znanjih, spretnostih in kompetencah.

Dobro razviti področji logistike in transporta predstavljata ne le pogoj za razvoj celotnega gospodarstva, temveč tudi širše družbe. Zato ni nenavadno, da se v razvitih državah razvoju logistične infrastrukture posveča veliko pozornosti, ker je prav od nje odvisna sposobnost odzivanja na pereče razvojne izzive prihodnosti, ki jim bodo kos le ustrezno usposobljeni zaposleni.

Nosilni partner projekta Kompetenčni center za področje logistike – Logins je podjetje B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. Poleg nosilnega partnerja v projektu sodeluje še 20 partnerskih podjetij.

V projektu partnerji vidimo skupno priložnost za kakovostnejši in učinkovitejši razvoj ključnih kadrov ter njihovih kompetenc. Kompetenčni model predstavlja edinstveno priložnost za še tesnejše povezave v razvoju profesionalnih znanj, ki bodo pripomogla k višanju znanja, sposobnosti, veščin (kompetenc) in posredno preko tega tudi k izboljšanju storitev za končne uporabnike. Zavedamo se, da kakovost, učinkovitost ter odličnost pogojujejo ljudje, zato bo v prihodnje razvoj temeljil na znanju, kar pomeni, da potrebujemo izobražen, usposobljen in profesionalen kader, ki bo uspel slediti nenehnim spremembam na trgu.

Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.

Skupna višina odobrenih sredstev za izvedbo operacije je 319.382,00 € od katerih 271.304,69 € prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 47.877,30 € sredstev pa se zagotovi iz proračuna Republike Slovenije. Operacija se financira od 1. 2. 2013 do 31. 8. 2015.

Glavni cilji projekta

 • zmanjševanje neskladja med trenutnimi kompetencami zaposlenih in zahtevano stopnjo razvitosti posamezne kompetence,
 • dolgoročno partnersko sodelovanje z razširitvijo omrežja partnerjev,
 • višja stopnja razvitosti kompetenc vseh vključenih v projekt,
 • večja konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu,
 • enotni pristop k razvoju kadrov v okviru panoge, kar pomeni bolj transparentno kroženje znanja v okviru panoge,
 • izmenjava dobre prakse in izkušenj med partnerji,
 • dvig prepoznavnosti in ugleda področja logistike in transporta.
 • izdelani kompetenčni panožni profili za voznika, upravljavca viličarja, vodjo voznega parka in disponenta, z navedbo različnih elementov kompetenc in dodatnih kvalifikacij;
 • izdelan sistem merjenja napredka v okviru definiranih kompetenčnih profilov, kot se bo spremljalo v okviru operacije (oblikovani vprašalniki za merjenje kompetenc, ki bodo standard preverjanja kompetenc);
 • analiza trenutnega stanja kompetenc zaposlenih v opredeljenih profilih v partnerskih podjetjih (izpostaviti je treba predvsem ključne primanjkljaje kompetenc (oz. kompetenc, ki jih je potrebno oz. smiselno razvijati) glede na panožne kompetenčne profile);
 • pripravljen načrt razvoja zaposlenih, ki bo vključeval:
 • ključna in razvojno usmerjena usposabljanja (torej ne samo tista, ki se izvajajo stalno ali zaradi zakonskih obvez);
 • sposabljanja za panožno specifična znanja in strokovne vsebine;
 • pregled usposabljanj, ki vodijo k pridobitvi javno veljavnih certifikatov oz. certificirana znanja (npr. s strani panožnih ali strokovnih združenj; nosilcev avtorskih in drugih pravic), ki na koncu usposabljanja vključuje tudi izpit, oz. ustrezno primerljivih.

Rezultati projekta

Načrtovani rezultati projekta so:

 • izdelani kompetenčni panožni profili za voznika, upravljavca viličarja, vodjo voznega parka in disponenta, z navedbo različnih elementov kompetenc in dodatnih kvalifikacij;
 • izdelan sistem merjenja napredka v okviru definiranih kompetenčnih profilov, kot se bo spremljalo v okviru operacije (oblikovani vprašalniki za merjenje kompetenc, ki bodo standard preverjanja kompetenc);
 • analiza trenutnega stanja kompetenc zaposlenih v opredeljenih profilih v partnerskih podjetjih (izpostaviti je treba predvsem ključne primanjkljaje kompetenc (oz. kompetenc, ki jih je potrebno oz. smiselno razvijati) glede na panožne kompetenčne profile);
 • pripravljen načrt razvoja zaposlenih, ki bo vključeval:
 • ključna in razvojno usmerjena usposabljanja (torej ne samo tista, ki se izvajajo stalno ali zaradi zakonskih obvez);
 • usposabljanja za panožno specifična znanja in strokovne vsebine;
 • pregled usposabljanj, ki vodijo k pridobitvi javno veljavnih certifikatov oz. certificirana znanja (npr. s strani panožnih ali strokovnih združenj; nosilcev avtorskih in drugih pravic), ki na koncu usposabljanja vključuje tudi izpit, oz. ustrezno primerljivih.